Chữ ký hợp lệ của bảo lãnh dự thầu khi nhà thầu không đính kèm ủy quyền hay phân công nhiệm vụ cho người ký

Liên quan đến đánh giá tính hợp lệ của chữ ký trong bảo đảm dự thầu, một chủ đầu tư của gói thầu gói thầu mua sắm hàng hóa có câu hỏi như sau:

Trường hợp người đại diện theo pháp luật của ngân hàng/ tổ chức tín dụng ủy quyền cho cấp dưới ký bảo đảm dự thầu nhưng không gửi kèm HSDT giấy ủy quyền hoặc các tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký (bao gồm cả tài liệu quy định về hạn mức cấp dưới được phép ký) thì việc đánh giá tính họp lệ của bảo đảm dự thầu trong trường hợp này sẽ thực hiện như thế nào. Nhà thầu có được bổ sung các tài liệu trên để làm rõ không hay bảo đảm dự thầu của nhà thầu sẽ được coi là không hợp lệ?

Trong trường hợp văn bản chứng minh người ký bảo đảm dự thầu có đủ thẩm quyền để ký bảo đảm dự thầu được nhà thầu cung cấp sau thời điếm đóng thầu nhưng có hiệu lực trước thời điểm đóng thầu thì có được đánh giá là hợp lệ không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo hướng dẫn tại Mục 19.3 Chương I Mẫu HSMT mua sắm hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại HSMT, không đúng tên bên mời thầu (đơn vị thụ hưởng), không phái là bản gốc và không có chữ ký hợp lệ hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho bên mời thầu.

Đối với trường hợp nói trên, bảo đảm dự thầu do cấp dưới, cấp phó của ngân hàng, tổ chức tín dụng (ngân hàng) ký nhưng HSDT không bao gồm văn bản phân công trách nhiệm của người ký bảo đảm dự thầu hoặc văn bản ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của ngân hàng cho cấp dưới, cấp phó ký bảo đảm dự thầu. Trong trường hợp này, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu làm rõ và nếu nhà thầu cung cấp được văn bản chứng minh trước thời điểm đóng thầu, người ký bảo đảm dự thầu có đủ thẩm quyền để ký bảo đảm dự thầu thì bảo đảm dự thầu của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ đối với nội dung này. Theo đó, nhà thầu được phép cung cấp văn bản làm rõ sau thời điểm đóng thầu nhưng phải chứng minh được trước thời điểm đóng thầu, người ký bảo đảm dự thầu có đủ thẩm quyền để ký bảo đảm dự thầu.

Đáp án trên có thể cần phải hiệu chỉnh do Luật đấu thầu 2023 đã có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, đáp án của mỗi tình huống đều rất rõ ràng, chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu bạn cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!