Trang bìa của hồ sơ mời thầu chỉ có chữ ký của Giám đốc Ban QLDA mà không được đóng dấu có hợp lệ?

Tại trang bìa của hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp phát hành cho các nhà thầu chỉ có chữ ký của Giám đốc ban quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh A (đại diện hợp pháp của bên mời thầu) mà không được đóng dấu của Ban quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh A.

Hỏi: Hồ sơ mời thầu nêu trên có hợp lệ hay không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo mẫu HSMT ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 05 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp, tại trang bìa của HSMT, ngoài các mục quy định như “Tên gói thầu”, “Dự án”…. phải ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu của đại diện hợp pháp của bên mời thầu

Theo đó, HSMT do Ban quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh A phát hành khi trang bìa của hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp chỉ có chữ ký của Giám đốc ban quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh A (đại diện hợp pháp của bên mời thầu) mà không được đóng dấu của Ban quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh A là không hợp lệ.