Chữ ký khắc dấu trong hồ sơ dự thầu có được xem là hợp lệ

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, Tổ chuyên gia đấu thầu đã báo cáo trường hợp hồ sơ dự thầu bản gốc của nhà thầu A với toàn bộ chữ ký đại diện hợp pháp của nhà thầu là chữ ký khắc dấu sẵn (không phải chữ ký trực tiếp) và đóng dấu pháp nhân của nhà thầu tại các văn bản như đơn dự thầu, cam kết dự thầu, biểu mẫu dự thầu,…

Theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, đon dự thầu cũng như các biểu mẫu kê khai của hồ sơ dự thầu phải được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên và đóng dấu [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu].

Được biết theo quy định về thủ tục hành chính, văn bản phải được ký tên của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu pháp nhân (nếu có).

Câu hỏi của chúng tôi là hồ sơ dự thầu của nhà thầu A với toàn bộ chữ ký đại diện hợp pháp của nhà thầu là chữ ký khắc dấu sẵn, được đóng vào hồ sơ dự thầu và đóng dấu pháp nhân như đã nêu trên có được xem là chữ ký hợp pháp của nhà thầu theo quy định của hồ sơ mời thầu không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 18 khoản 2 điểm b) quy định đơn dự thầu hợp lệ là đơn dự thầu được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu; thời gian thực hiện gói thầu nêu trong đơn dự thầu phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật; giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong biểu giá tổng hợp, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chú đầu tư, bên mời thầu. Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo phân công trách nhiệm trong văn bản thỏa thuận liên danh.

Đối với trường hợp này, việc đánh giá HSDT phải tuân thủ theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu. Liên quan đến việc sử dụng chữ ký của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu, đề nghị Quý Ban tham khảo ý kiến của Bộ Tư pháp để được hướng dẫn cụ thể.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!