Chứng chỉ hành nghề đấu thầu đối với chuyên gia chuyên ngành tham gia tổ chuyên gia

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng SH có câu hỏi như sau:

Căn cứ Khoản 7 Điều 35 Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05/5/2016 quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu: Kể từ 01/01/2018 các cá nhân tham gia công tác đấu thầu phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Đơn vị có ký 1 hợp đồng với chủ đầu tư (chủ đầu tư không có nhân sự có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu và nhân sự của chủ đầu tư không hiểu biết về pháp luật đấu thầu), tuy nhiên do đây là gói thầu hàng hóa đặc thù, nên đơn vị không có chuyên gia chuyên môn để đánh giá chất lượng hàng hóa, Do đó, Chủ đầu tư thành lập tổ chuyên gia chuyên môn (chủ đầu tư có nhân sự chuyên môn này) để đánh giá chất lượng hàng hóa, Nhà thầu Tư vấn lập tổ chuyên gia đánh giá năng lực kinh nghiệp, pháp lý. Như vậy bảo cáo đánh giá của đơn vị có thể kết hợp giữa báo cáo của đơn vị và báo cáo đánh giá của tổ chuyên gia đánh giá chuyên môn của chủ đầu tư được không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Luật đấu thầu (Điều 3 khoản 1) quy định hoạt động đấu thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này phải tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Khi thực hiện đánh giá hồ sơ dự thầu thành viên tổ chuyên gia phải đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 116 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Theo đó, tại Khoản 4 Điều 116 quy định: Trong trường hợp đặc biệt cần có ý kiến của các chuyên gia chuyên ngành thì không bắt buộc các chuyên gia này phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!