Có cần gửi tài liệu kèm theo để chứng minh chi phí sản xuất trong nước cho việc hưởng ưu đãi trong đấu thầu

Ông Nguyễn Minh Hà ở Long Biên, Hà Nội có câu hỏi như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định ưu đãi đối với hàng hóa trong nước: “Hàng hóa chỉ được hưởng ưu đãi khi nhà thầu chứng minh được hàng hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên trong giá hàng hóa”.  

Khi tham gia dự thầu đối với gói thầu cung cấp thuốc, mà nhà thầu muốn kê khai hạng mục thuốc được hưởng ưu đãi theo Mẫu 14 (Phụ lục 4 mẫu hồ sơ mời thầu mua thuốc áp dụng đối với phương thức 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ) thì ngoài biểu mẫu này, nhà thầu có cần kèm thêm các tài liệu để chứng minh chi phí sản xuất trong nước không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 63/2014/NĐ-CP thì Hàng hóa chỉ được hưởng ưu đãi khi nhà thầu chứng minh được hàng hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên trong giá hàng hóa.

Đối với vấn đề của ông Hà, trường hợp thuốc cung cấp thuộc đối tượng ưu đãi thì ngoài việc nhà thầu phải kê khai các loại thuốc thuộc đối tượng ưu đãi theo Mẫu số 14 Chương IV Thông tư số 11/2016/TT-BYT (đối với gói thầu áp dụng đối với phương thức 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ), nhà thầu phải gửi kèm theo tài liệu để chứng minh chi phí sản xuất trong nước chiếm từ 25% trở lên trong giá thuốc. Ngoài ra, liên quan đến việc đấu thầu thuốc, đề nghị Ông Hà tham khảo thêm ý kiến của Bộ Y tế để được hướng dẫn cụ thể.