Có được phép bổ sung tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ đối với hàng hóa thuộc diện ưu đãi

Độc giả ở Hà Nam có câu hỏi: Trường hợp nhà thầu chào trong HSDT là hàng hóa thuộc đối tượng ưu đãi theo quy định nhưng nhà thầu không kê khai hoặc có kê khai nhưng không đính kèm tài liệu chứng minh nguồn gốc, xuất xứ thì Bên mời thầu đánh giá nội dung này như thế nào, Bên mời thầu có được làm rõ, yêu cầu nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh hay không.

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Đối với các nội dung liên quan đến hàng hóa thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi theo quy định của hồ sơ mời thầu, nếu nhà thầu kê khai không rõ hoặc không đính kèm tài liệu chứng minh thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.