Có được sử dụng các khoản thanh toán trong tương lai của hợp đồng khác để chứng minh nguồn lực tài chính

Công ty An Nam đang chuẩn bị HSDT để tham dự gói thầu cung cấp hàng hóa, có câu hỏi muốn giải đáp đáp như sau:

Theo yêu cầu của HSMT thì nhà thầu phải có nguồn lực tài chính (các khoản thu thương mại, các khoản thu tài chình ngắn hạn). Hiện nay, công ty đã ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư khác về cung cấp một số hàng hóa và đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ cung cấp và lắp đặt hàng hóa (cụ thể là đã tiến hành cung cấp, ký kết biên bản bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng và đang tiến hành các thủ tục thanh quyết toán). Tuy nhiên, chủ đầu tư chưa thanh toán cho chúng tôi ở hợp đồng nói trên. Công ty muốn sử dụng nguồn tài chính sẽ được Chủ đầu tư thanh toán trong thời hạn nhất định này để chứng minh nguồn lực tài chính thì có được xem xét là hợp lệ?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo hướng dẫn ghi chú số 9 Mục 2 Chương III Mẫu HSMT mua sắm hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT, tài sản có khả năng thanh khoản cao là tiền mặt và tương đương tiền mặt, các công cụ tài chính ngắn hạn, các chứng khoán sẵn sàng để bán, chứng khoán dễ bán, các khoản phải thu thương mại, các khoản phải thu tài chính ngắn hạn và các tài sản khác mà có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm.

Theo đó, khi tham dự thầu nhà thầu phải đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính theo quy định trong HSMT, việc đánh giá về nguồn lực tài chính của nhà thầu phải tuân thủ theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ- CP và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu. Trường hợp nhà thầu chứng minh nguồn lực tài chính bằng các khoản thu tài chính ngắn hạn thì nhà thầu phải bảo đảm được nguồn thu này đủ điều kiện đáp ứng theo yêu cầu của HSMT.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!