Yêu cầu nguồn lực tài chính trong HSMT bằng tiền mặt

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Chủ đầu tư lựa chọn được nhà thầu xây lắp có đủ năng lực, kinh nghiệm và có sẵn nguồn lực tài chính để kịp thời đưa vào thực hiện, bên mời thầu dự kiển điều chỉnh quy định đối với yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu xây lắp so với Mẫu HSMT xây lắp được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành tại Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015, cụ thể:

Tại điểm 3.3, mục 3, Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm, quy định: “Nhà thầu phải chúng minh có các tài sản có khả năng thanh khoản cao là tiền mặt và tương đương tiền mặt, các công cụ tài chính ngắn hạn, các chứng khoán sẵn sàng để bán, chứng khoán dễ bán, các khoản phải thu thương mại, các khoản phải thu tài chính ngắn hạn và các tài sản khác mà có thế chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm hoặc có khả năng tiếp cận với tài sản có khả năng thanh khoản cao sẵn có, các khoản tín dụng hoặc các nguồn tài chính khác (không kể các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng) để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu với giá trị là___VND”.

Điều chỉnh như sau:

Tại điểm 3.3, mục 3, Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm, quy định: “Nhà thầu phải chứng minh có nguồn lực tài chính bằng tiền mặt (không kể các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng) để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu với giá trị là  VND”.

Hỏi việc điều chỉnh HSMT như vậy có được phép hay không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 12 khoản 2) quy định trong hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 Mục 2 Chương III Mẫu HSMT xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhà thầu phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanh khoản cao hoặc có khả năng tiếp cận với tài sản có khả năng thanh khoản cao sẵn có, các khoản tín dụng hoặc các nguồn tài chính khác (không kể các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng) để đáp ứng yêu về cầu nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu. Tài sản có khả năng thanh khoản cao là tiền mặt và tương đương tiền mặt, các công cụ tài chính ngắn hạn, các chứng khoán sẵn sàng để bán, chứng khoán dễ bán, các khoản phải thu thương mại, các khoản phải thu tài chính ngắn hạn và các tài sản khác mà có thể chuyển đối thành tiền mặt trong vòng một năm.

Đối với vấn đề nêu trên, trường hợp quy định nhà thầu phải chứng minh nguồn lực tài chính cho gói thầu bằng tiền mặt sẽ tạo điều kiện cho chủ đầu tư lựa chọn được nhà thầu có năng lực tài chính tốt để thực hiện gói thầu. Tuy nhiên, quy định này có thể làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu, làm giảm tính cạnh tranh trong đấu thầu. Trường hợp cần thiết, để đảm bảo tính cạnh tranh, có thể yêu cầu nhà thầu tham dự thầu chứng minh nguồn lực tài chính dự kiến huy động cho gói thầu bằng tiền mặt hoặc được một tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam cam kết sẽ cung cấp tín dụng cho nhà thầu để thực hiện gói thầu đang xét với hạn mức tối thiểu bằng giá trị yêu cầu về nguồn lực tài chính nêu trong HSMT trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.

Chúng tôi sẽ phải hiệu chỉnh đáp án trên theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!