Sử dụng hợp đồng tín dụng mà không phải cam kết tín dụng để chứng minh nguồn lực tài chính

Ông Trần Xuân Dương ở Bình Thuận có câu hỏi như sau:

Hiện nay chúng tôi thực hiện xét thầu một gói thầu đấu thầu rộng rãi mua sắm hàng hóa. Hồ sơ mời thầu (HSMT) quy định yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu là “Nhà thầu phải nộp bản cam kết tín dụng của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong đó cam kết sẽ cung cấp tín dụng cho nhà thầu để thực hiện gói thầu đang xét với giả trị là 2,5 tỷ đồng”.

Tuy nhiên, Hồ sơ dự thầu của một nhà thầu nộp Bảng kê Nguồn lực tài chính dự kiến huy động cho gói thầu trong đó kèm theo Hợp đồng tín dụng của Ngân hàng với hạn mức cho vay 10 tỷ đồng, Bảng kê nguồn lực tài chính hàng tháng cho các hợp đồng đang thực hiện là 888 triệu đồng. Do đó, sau khi trừ đi nguồn tài chính cho các hợp đồng đang thực hiện, nguồn lực tài chính của Nhà thầu đáp ứng yêu cầu của HSMT.

Tuy nhiên, có một số ý kiến trong công ty chúng tôi cho rằng, HSMT yêu cầu nhà thầu phải nộp Bản cam kết tín dụng để chứng minh nguồn lực tài chính, trong khi nhà thầu lại đệ trình Hợp đồng vay tín dụng là không phù hợp với yêu cầu của HSMT.

Tôi muốn hỏi trong trường hợp này, nhà thầu có được đánh giá đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính.

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo hướng dẫn tại Mục 2.1 Chương III và Mẫu số 15 Chương IV của Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ (Mẫu số 01) ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhà thầu phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanh khoản cao hoặc có khả năng tiếp cận với tài sản có khả năng thanh khoản cao sẵn có, các khoản tín dụng hoặc các nguồn tài chính khác (không kể các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng) để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu với giá trị theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Tài sản có khả năng thanh khoản cao là tiền mặt và tương đương tiền mặt, các công cụ tài chính ngắn hạn, các hạn mức tín dụng, các chứng khoán sẵn sàng để bán, chứng khoán dễ bán, các khoản phải thu thương mại, các khoản phải thu tài chính ngắn hạn và các tài sản khác mà có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm. Trường họp nhà thầu có nộp kèm theo bản cam kết tín dụng của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong đó cam kết sẽ cung cấp tín dụng cho nhà thầu để thực hiện gói đang xét với hạn mức tối thiểu bằng giá trị yêu cầu của hồ sơ mời thầu trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng thì nhà thầu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu và không phải kê khai thông tin theo quy định Mẫu số 15, 16 Chương IV – Biểu mẫu dự thầu.

Việc hồ sơ mời thầu quy định tiêu chí đánh giá về nguồn lực tài chính của nhà thầu tham dự thầu nhằm mục đích bảo đảm sau khi trúng thầu, nhà thầu có khả năng huy động nguồn lực tài chính để thực hiện gói thầu. Theo đó, khi tham dự thầu, nhà thầu có thể chứng minh khả năng huy động nguồn lực tài chính bằng bản cam kết cung cấp tín dụng cho nhà thầu để thực hiện gói thầu đang xét hoặc hợp đồng cung cấp tín dụng hoặc một trong các hình thức khác theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT với giá trị đáp ứng yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu. Trường hợp nhà thầu chứng minh có thể huy động được nguồn lực tài chính bằng hợp đồng tín dụng ký giữa nhà thầu với tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong đó hạn mức cung cấp tín dụng còn lại của họp đồng tín dụng tại thời điểm đóng thầu đáp ứng giá trị theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu về nguồn lực tài chính thì cũng được coi là đáp ứng yêu cầu về nội dung này.

Chúng tôi sẽ phải hiệu chỉnh đáp án trên theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!