Công ty mẹ sử dụng năng lực của công ty con để tham dự thầu

Thời điểm Quý II/2019 Công ty X tham gia đầu tư (mua cổ phần) vào 03 công ty A, B, C, nắm giữ trên 50% cổ phần và trở thành Công ty mẹ của các Công ty này (là Công ty mẹ của của các Công ty con A, B, C).

Hiện nay Công ty X đang tham gia đấu thầu một số công trình xây dựng và trong hồ sơ dự thầu có nêu rõ sẽ huy động các Công ty con A, B, C tham gia thực hiện gói thầu nếu trúng thầu. Vậy trong trường hợp này, Công ty X có được sử dụng năng lực và kinh nghiệm của các Công ty con (năng lực về kỹ thuật, tài chính và kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự trong các năm trước đây của các Công ty con) để làm năng lực, kinh nghiệm của Công ty mẹ khi tham dự thầu được không.

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 18 khoản 1 và khoản 3) quy định thành phần của hồ sơ dự thầu bao gồm các tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu; việc đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm bước đánh giá về năng lực và kinh nghiệm.

Theo hướng dẫn tại Ghi chú số (1) Mẩu số 07 Chương IV của Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp số 01 và Mẫu số 06 Chương IV của Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) thì nhà thầu phải kê khai cụ thể phần công việc dành cho các công ty con, công ty thành viên. Việc đánh giá kinh nghiệm, năng lực của nhà thầu căn cứ vào giá trị, khối lượng do công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên đảm nhận trong gói thầu.

Theo đó, trường hợp Công ty X là công ty mẹ cùa các công ty con A, B, C thì khi tham dự thầu, Công ty X được phép sử dụng năng lực, kinh nghiệm của các công ty con tương ứng với khối lượng công việc mà các công ty con đảm nhận theo hướng dẫn nêu trên.

Đáp án cho tình huống nêu trên chúng tôi sẽ phải hiệu chỉnh lại theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều rất rõ ràng, chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý theo pháp luật về đấu thầu trước đây. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!