Sử dụng năng lực của công ty con để tham gia dự thầu

Ông Hoàng Nam trong quá trình đánh giá HSDT cho gói thầu mua sắm hàng hóa gặp tình huống như sau:

Công ty A có đệ trình HSDT cho gói thầu nói trên và Công ty A đang sở hữu 80% số lượng cổ phần của Công ty B.

Trong Hồ sơ dự thầu, Công ty A chào thầu hàng hóa của nhà sản xuất Công ty B và cung cấp hợp đồng bán hàng do Công ty B kí và thực hiện, để sử dụng làm hợp đồng tương tự chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng của Công ty A.

Ông Nam hỏi Công ty A có được sử dụng hợp đồng kinh nghiệm của Công ty B (đơn vị do Công ty A sở hữu 80% cổ phần của Công ty B) để chứng minh năng lực và kinh nghiệm của mình hay không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo hướng dẫn tại Mục 2.2 Chương III của Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhà thầu tham dự thầu phải nộp hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu để chứng minh kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hoá tương tự.

Đối với vấn đề nêu trên, trường hợp trong hồ sơ dự thầu, Công ty A có kê khai huy động Công ty B (là công ty con của Công ty A) tham gia thực hiện gói thầu thì việc đánh giá kinh nghiệm, năng lực của nhà thầu căn cứ vào giá trị, khối lượng do công ty mẹ, công ty con đảm nhiệm trong gói thầu.

Chúng tôi sẽ phải hiệu chỉnh đáp án trên theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!