Đánh giá năng lực tài chính của hộ kinh doanh cá thể

Hiện nay, đơn vị chúng tôi đang đang triên khai tổ chức đấu thầu các gói thầu mua sắm Vật tư cho việc trồng rừng, trong quá trình lựa chọn nhà thầu một gói thầu mua sắm hàng hóa (cây giống lâm nghiệp) chúng tôi gặp phải một số vướng mắc, chưa hiểu rõ quy định về tư cách hợp lệ của Nhà thầu được quy định tại điều 5 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, cụ thể như sau.

Các nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh là Hộ kinh doanh cá thể (được đăng ký kinh doanh sản xuất giống cây lâm nghiệp) đáp ứng về năng lực kinh nghiệm, khả năng cung cấp cây giống cũng như chỉ tiêu kỹ thuật và một số yêu cầu khác của hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh. Theo Điều 5 của Luật Đấu thầu quy định tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư đối với trường hợp là tổ chức, cá nhân, đồng thời được tham gia dự thầu với tư cách độc lập hoặc liên danh, chưa quy định rõ trường hợp đối với hộ kinh doanh cá thể.

Vậy, trong trường hợp này, các hộ kinh doanh cá thể trên có được tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên không? nhà thầu có được xem là đảm bảo tư cách hợp lệ không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 (Điều 5 khoản 1) quy định nhà thầu trong nước là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
(a) Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp; (b) hạch toán tài chính độc lập; (c) không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật; (d) đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; (đ) bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 của Luật này; (e) không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu; (g) có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn.

Trường hợp hộ kinh doanh cá thể (nay được gọi là hộ kinh doanh) tham dự thầu mà hộ kinh doanh có đăng ký hoạt động hợp pháp và đáp ứng đầy đủ các điều kiện khác theo quy định nêu trên thì được coi là có đủ tư cách hợp lệ tham dự thầu. Liên quan đến nội dung đánh giá về năng lực tài chính, trường hợp pháp luật liên quan không bắt buộc hộ kinh doanh phải có báo cáo tài chính thì để chứng minh năng lực tài chính của mình, hộ kinh doanh có thể thông qua các văn bản tài chính liên quan khác được pháp luật thừa nhận (ví dụ như Hồ sơ quyết toán thuế hoặc văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế…).

Chúng tôi sẽ phải hiệu chỉnh đáp án trên theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!