Hộ kinh doanh cá thể có đủ tư cách hợp lệ để tham dự thầu.

Chúng tôi đang triển khai gói thầu mua sắm hàng hóa với hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ. Hồ sơ mời thầu được soạn và phê duyệt theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa (mẫu số 01) và triển khai các bước đấu thầu tiếp theo đúng quy định. Tuy nhiên, có 01 trường hợp đang vướng mắc đối với nhà thầu là hộ kinh doanh cá thể đã nộp các tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu, bao gồm: (i) Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; (ii) Giấy Chứng nhận đăng ký thuế; (iii) Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế và doanh thu khoán; (i) Nhà thầu không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật; Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định; Không đang trong thời gian bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu; Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia….

Hỏi chuyên gia: Hộ kinh doanh cá thể với những điều kiện trên có đáp ứng tư cách hợp lệ của nhà thầu dự thầu gói thầu hay không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Luật đấu thầu (Điều 5) quy định nhà thầu trong nước là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điêu kiện sau đây: (a) Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp; (b) Hạch toán tài chính độc lập; (c) Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật; (d) Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; (đ) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 của Luật này; (e) Không đang trong thòi gian bị cấm tham dự thầu; (g) Có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn.

Theo đó, trường hợp hộ kinh doanh cá thể đã đăng ký doanh nghiệp, hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và đáp ứng đầy đủ các điều kiện khác theo quy định nêu trên thì được coi là có đủ tư cách hợp lệ để tham dự thầu.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!