Gian lận trong hồ sơ nhân sự đề xuất thừa so với yêu cầu của HSMT

Công ty X là đơn vị tư vấn đấu thầu có gặp tình huống như sau:

Trong HSMT có yêu cầu về nhân sự chủ chốt cho gói thầu. Trong HSDT nhà thầu Y đã đề xuất các nhân sự đáp ứng yêu cầu của HSMT. Ngoài ra, nhà thầu này còn đưa thêm lý lịch chuyên gia và hợp đồng lao động của 02 nhân sự ngoài danh sách đề xuất. Tuy nhiên, qua xem xét hợp đồng lao động của 02 nhân sự đề xuất thêm, công ty X thấy có dấu hiệu của việc không trung thực về thời điểm ký hợp đồng lao động.

Tổ chuyên gia đấu thầu của Công ty X trong quá trình đánh giá đã đề nghị Bên mời thầu yêu cầu làm rõ nội dung trên. Tuy nhiên hết thời hạn làm rõ, nhà thầu không trả lời cũng không gửi tài liệu làm rõ. Công ty X muốn hỏi HSDT của Nhà thầu Y có bị loại vì có dấu hiệu gian lận trong đấu thầu không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 15 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP, việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Liên quan đến nhân sự chủ chốt, trường hợp trong hồ sơ dự thầu có đóng kèm tài liệu về năng lực, kinh nghiệm của 02 nhân sự ngoài danh sách nhân sự chủ chốt nhà thầu đề xuất cho gói thầu thì các tài liệu này sẽ không được xem xét, đánh giá.