Kiến nghị thế nào khi phát hiện nhà thầu khác khai khống doanh thu để đáp ứng yêu cầu HSMT

Công ty A đã có câu hỏi như sau:

Công ty A đang tham dự một gói thầu X do một tổ chức tài chính quốc tế tài trợ và căn cứ theo thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và tài liệu thu thập được là báo cáo tài chính của Công ty B (cùng tham dự gói thầu X nói trên) đã nộp cho Tổng Cục thuế Việt Nam, có đầy đủ chữ ký điện từ và mã vạch, xác định ràng: Doanh thu của công ty B trong những năm 2013 là 24.238.422.313 đồng; năm 2014 là 165.423.269.374 đồng và năm 2015 là 43.323.202.743 đồng.

Trong khi dó căn cứ theo yêu cầu của Hồ sơ mời thầu thì doanh thu trung bình hàng năm trong 3 năm liền như trên cúa nhà thầu phải đạt ít nhất 6 triệu USD (tương đương 135 tỷ đồng). Như vậy có thể khẳng định nhà thầu B đã cung cấp báo cáo tài chính dự thầu không trung thực, khai khống doanh thu để qua mặt các bên chấm thầu nhằm vượt qua vòng đánh giá yêu cầu năng lực của HSMT dự án nêu trên.

Mặc dù đã xét xong vòng hậu kiểm năng lực của nhà thầu để vào vòng mở giá dối với nhà thầu B. Chúng tôi kiến nghị các bên liên quan tiến hành xác minh nội dung trên nhằm đánh giá bổ xung để đảm bảo không có gian lận trong đấu thầu dự án quốc tế này.

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 91 và quy trình tại khoản 1 Điều 92 Luật Đấu thầu năm 2013, khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị ảnh hưởng, nhà thầu có quyền kiến nghị về các vân đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu với chủ đầu tư, người có thẩm quyền hoặc khởi kiện ra Tòa án vào bất kỳ thời gian nào. Theo đó, chủ đầu tư phải có văn bản giải quyết kiến nghị gửi đến nhà thầu trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đuợc văn bản kiến nghị của nhà thầu. Trường hợp chủ đầu tư không có văn bản trả lời hoặc nhà thầu không đồng ý với kết quả giải quyết kiến nghị thì nhà thầu có quyền gửi văn bản kiến nghị đến người có thẩm quyền giải quyểt kiến nghị trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn trả lời hoặc ngày nhận được văn bản giải quyết kiến nghị của chủ đầu tư.

Đối với những thông tin phản ánh vi phạm của Công ty B, chủ đầu tư cần xác minh cụ thể để đảm bảo yêu cầu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế khi lựa chọn nhà thầu. Trường hợp phát hiện vi phạm cần có biện pháp xử lý theo quy định tại Điều 90 Luật Đấu thầu năm 2013 và các quy định pháp luật liên quan.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!