Hợp đồng bị chậm tiến độ không phải là cơ sở để đánh giá nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về lịch sử hợp đồng không hoàn thành

Ban Quản lý dự án X đang tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thi công xây dựng công trình dân dụng, có câu hỏi như sau:

Trong quá trình xem xét HSDT của một Nhà thầu về tiêu chí Lịch sử không hoàn thành hợp đồng, Ban X nhận thấy Nhà thầu kê khai không có hợp đồng không hoàn thành. Tuy nhiên qua tìm hiểu Bên mời thầu được biết thời gian gần đây, nhà thầu có hợp đồng vi phạm về tiến độ thi công dẫn đến Chủ đầu tư có văn bản đề nghị không cho tham dự gói thầu mới để tập trung thi công hoàn thành gói thầu dở dang.

Ban quản lý xin hỏi, trong trường hợp này Bên mời thầu đã đề nghị nhà thầu bổ sung văn bản xác nhận hoàn thành của chủ đầu tư. Nếu Nhà thầu không cung cấp hồ sơ chứng minh thì Bên mời thầu có được đánh giá nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về tiêu chí lịch sử không hoàn thành hợp đồng và kết luận Nhà thầu kê khai không trung thực theo điểm c khoản 4 điều 89 Luật Đấu thầu hay không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 15 khoản 1) quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Liên quan đến hợp đồng không hoàn thành, theo hướng dẫn tại ghi chú số (2) Chương III của Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ (Mẫu số 02) ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT- BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hợp đồng không hoàn thành bao gồm: (i) hợp đồng bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành và nhà thầu không phản đối; (ii) hợp đồng bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành, không được nhà thầu chấp thuận nhưng đã được trọng tài hoặc tòa án kết luận theo hướng bất lợi cho nhà thầu. Các hợp đồng không hoàn thành không bao gồm các hợp đồng mà quyết định của Chủ đầu tư đã bị bác bỏ bằng cơ chế giải quyết tranh chấp. Hợp đồng không hoàn thành phải dựa trên tất cả những thông tin về tranh chấp hoặc kiện tụng được giải quyết theo quy định của cơ chế giải quyết tranh chấp của hợp đồng tương ứng và khi mà nhà thầu đã hết tất cả các cơ hội có thể khiếu nại. Theo đó, việc xác định hợp đồng không hoàn thành được thực hiện trên cơ sở hướng dẫn nêu trên. Trường hợp nhà thầu thi công chậm tiến độ nhưng không bị chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng (vẫn hoàn thành công trình) thì không bị coi là hợp đồng không hoàn thành.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!