Một thành viên liên danh không hoàn thành hợp đồng thì thành viên còn lại có bị coi là vi phạm tiêu chí “lịch sử không hoàn thành hợp đồng” không?

Gói thầu Xây lắp 01 thuộc Dự án X do liên danh Công ty A và Công ty B thi công. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Công ty A đã hoàn thành công việc theo phân công trong thỏa thuận liên danh, Công ty B không hoàn thành phần việc của mình, để ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng Gói thầu.

Hợp đồng bị chủ đầu tư tuyên bố không hoàn thành và thực hiện chấm dứt trong năm 2015. Hiện tại, chủ đầu tư đang tổ chức lựa chọn nhà thầu Gói thầu xây lắp số 05 cùng thuộc Dự án và Công ty A tham dự thầu với tư cách nhà thầu độc lập.

Hỏi: Trong trường hợp này, Công ty A có bị coi là vi phạm tiêu chí “lịch sử không hoàn thành hợp đồng quy định trong hồ sơ mời thầu (HSMT)” hay không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo hướng dẫn tại các mẫu HSMT xây lắp ban hành kèm Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nội dung đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu bao gồm tiêu chí lịch sử không hoàn thành hợp đồng. Theo đó, trong một số năm (thông thường từ 03 – 05 năm) gần năm có thời điểm đóng thầu, nhà thầu phải bảo đảm không có hợp đồng không hoàn thành.

Về vai trò của Công ty A trong liên danh Công ty A – Công ty B, theo quy định của Luật Đấu thầu (Điều 4 Khoản 35), khi tham gia đấu thầu thì tất cả thành viên liên danh đều là nhà thầu chính. Trường hợp nhà thầu trúng thầu thì khi ký kết hợp đồng, các thành viên liên danh là một bên của hợp đồng.

Về vấn đề không hoàn thành hợp đồng, khi nhà thầu liên danh A + B đã bị chủ đầu tư kết luận không hoàn thành hợp đồng thì tất cả thành viên liên danh đều bị coi là vi phạm tiêu chí này khi tham gia đấu thầu gói thầu tiếp theo vì: (i) các thành viên liên danh đều là nhà thầu chính khi tham gia đấu thầu theo quy định tại Khoản 35 Điều 4 Luật Đấu thầu, tất cả nhà thầu chính tham gia đấu thầu đều phải chịu trách nhiệm nếu không hoàn thành hợp đồng theo quy định của hợp đồng; (ii) các thành viên liên danh đều phải chịu trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng theo văn bản thỏa thuận liên danh nêu tại Khoản 3 Điều 5 Luật Đấu thầu; (iii) văn bản thỏa thuận liên danh thể hiện sự ràng buộc không thể tách rời của các thành viên để tham gia đấu thầu và thực hiện hợp đồng, do vậy, việc không hoàn thành hợp đồng của nhà thầu liên danh không thể coi là hành vi vi phạm của riêng một thành viên nào đó trong liên danh.

Tóm lại, khi một nhà thầu liên danh với nhà thầu khác để tham dự thầu thì mặc dù nhà thầu đó hoàn thành tốt công việc theo phân công trong nội bộ liên danh nhưng cuối cùng vì lý do nào đó, liên danh vẫn bị tuyên bố không hoàn thành hợp đồng thì tất cả các nhà thầu trong liên danh đều bị coi là có hợp đồng không hoàn thành, giảm đi cơ hội khi tham dự thầu các gói thầu tiếp theo.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!