Không được áp dụng hình thức tự thực hiện bằng phương thức giao việc cho các đơn vị hạch toán độc lập

Trung tâm X thuộc Sở Y của tỉnh A có câu hỏi như sau:

Trung tâm X là đợn vị trực thuộc Sở Y, có con dấu, tài khoản riêng và hạch toán độc lập. Trung tâm X có đầy đủ chức năng, nhiệm vụ để thực hiện các dịch vụ tư vấn (Tư vấn gịiám sát, tư vấn thiết kế, thí nghiệm kiểm định chất lượng công trình xây dựng …).

Sở Y đang là Chủ đầu tư của một công trình xây dựng mà Trung tâm X có đủ năng lực thể thực hiện các dịch vụ tư vấn. Căn cứ vào quy định tại khoản 1 Điều 62 Nghị định số 63/2014/ NĐ- CP quy định: Trường hợp tổ chức trực tiếp quản lý, sử dụng gói thầu không có đơn vị hạch toán phụ thuộc thì trong phương án thực hiện phải bao gồm dự thảo về thỏa thuận giao việc cho một đơn vị thuộc mình thực hiện.

Trung tâm X muốn hỏi Sở Y có thể giao nhiệm vụ cho Trung tâm X thực hiện các gói thầu tư vấn của công trình do Sở Y làm chủ đầu tư (đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn có giá trị trên 500 triệu đồng) theo hình thức tự thực hiện với phương án thỏa thuận giao việc không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 (Điều 25) quy định tự thực hiện được áp dụng đối với gói thầu thuộc dự án, dự toán mua sắm trong trường hợp tổ chức trực tiếp quản lý, sử dụng gói thầu có năng lực kỹ thuật, tài chính và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu.

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 61 và Điều 62 khoản 1) quy định điều kiện được áp dụng hình thức tự thực hiện bao gồm: (i) có chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động và ngành nghề kinh doanh phù hợp với yêu cầu của gói thầu; (ii) phải chứng minh và thể hiện trong phương án tự thực hiện về khả năng huy động nhân sự, máy móc, thiết bị đáp ứng yêu cầu về tiến độ thực hiện gói thầu; (iii) đơn vị được giao thực hiện gói thầu không được chuyển nhượng khối lượng công việc với tổng số tiền từ 10% giá gói thầụ trở lên hoặc dưới 10% giá gói thầu nhưng trên 50 tỷ đồng. Trường hợp gói thầu do đơn vị hạch toán phụ thuộc thực hiện thì trong phương án thực hiện phải bao gồm dự thảo hợp đồng. Trường hợp tổ chức trực tiếp quản iý, sử dụng gói thầu không có đơn vị hạch toán phụ thuộc thì trong phương án thực hiện phải bao gồm dự thảo về thỏa thuận giao việc cho một đơn vị thuộc mình thực hiện.

Theo đó trường hợp tổ chức tự thực hiện trực tiếp quản lý, sử dụng gói thầu không có đơn vị hạch toán phụ thuộc (nghĩa là chỉ có các phòng, ban… trực thuộc đơn vị) thì trong phương án thực hiện phải bao gồm dự thảo về thỏa thuận giao việc cho một đơn vị thuộc mình (phòng, ban ….) thực hiện. Do đó, đối với trường họp nói trên, do Trung tâm là đơn vị có con dấu, có tài khoản riêng, hạch toán độc lập với Sở A nên Sở A không được giao Trung tâm thực hiện các gói thầu do mình làm chủ đầu tư theo hình thức tự thực hiện.