Không được áp dụng tự thực hiện đối với các đơn vị sự nghiệp hạch toán độc lập với chủ đầu tư

Sở X thuộc tỉnh A có câu hỏi về áp dụng hình thức tự thực hiện như sau:

Để thực hiện chính sách “Hỗ trợ 70% chi phí mua giống lúa chất lượng cho các Người sản xuất, mức hỗ trợ không quá 1,05 triệu đồng/ha”, Sở A được UBND tỉnh A giao chỉ đạo Trung tâm Giống cây trồng Y thuộc Sở A thực hiện nội dung hỗ trợ giống lúa Hương thơm số 1 (HT1), là giống lúa chất lượng (đã được xã hội hóa, không phải giống lúa độc quyền) cho nông dân trong tỉnh.

Trung tâm Giống cây trồng Y là đơn vị sự nghiệp khoa học và sản xuất kinh doanh thuộc Sở X, thực hiện chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu; có chức năng nghiên cúu, khảo nghiệm, chọn tạo, sản xuất và cung ứng các loại giống cây trồng có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao phù hợp với điều kiện sản xuất của tỉnh.

Tại Điều 25 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định “Tự thực hiện được áp dụng đối với gói thầu thuộc dự án, dự toán mua sắm trong trường hợp tổ chức trực tiếp quản lý, sử dụng gói thầu có năng lực kỹ thuật, tài chính và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu”.

Sở X muốn hỏi nếu giao Trung tâm Y tự thực hiện gói thầu cung cấp giống lúa chất lượng hỗ trợ cho nông dân trong tỉnh theo Điều 25 Luật Đấu thầu thì có đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Luật đấu thầu (Điều 25) quy định tự thực hiện được áp dụng đối với gói thầu thuộc dự án, dự toán mua sắm trong trường họp tổ chức trực tiếp quản lý, sử dụng gói thâu có năng lực kỹ thuật, tài chính và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu.

Đối với trường hợp này, nếu chủ đầu tư có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện gói thầu thuộc dự án do mình quản lý và sử dụng thì có thể áp dụng hình thức tự thực hiện trên cơ sở tuân thủ quy định nêu trên và Điều 61, Điều 62 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên, nếu đơn vị sự nghiệp nêu trong văn bản của Quý Sở là đơn vị hạch toán độc lập với chủ đầu tư thì chủ đầu tư không được giao cho đơn vị sự nghiệp đó tự thực hiện gói thầu do mình làm chủ đầu tư.

Chúng tôi sẽ phải hiệu chỉnh đáp án trên theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!