Việc giao cho các đơn vị trực thuộc cùng thực hiện các phần việc khác nhau ở vai trò chủ đầu tư và nhà thầu có được xem là hình thức tự thực hiện

Công ty M có câu hỏi cho chuyên gia như sau:

Theo Điều 25 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định tự thực hiện được áp dụng trong trường hợp tổ chức trực tiếp quản lý, sử dụng gói thầu có năng lực kỹ thuật, tài chính và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu. Điều 61 và Điều 62 khoản 1 Nghị định số 63/2014/NĐ- CP quy đỉnh về các điều kiện được áp dụng hình thức tự thực hiện, trong đố bao gồm: (i) có chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động và ngành nghề kinh doanh phù hợp với yêu cầu của gói thầu; (ii) phải chứng minh và thể hiện trong phương án tự thực hiện về khả năng huy động nhân sự, máy móc, thiết bị đáp ứng yêu cầu về tiến độ thực hiện gói thầu; (iii) đơn vị được giao thực hiện gói thầu không được chuyển nhượng khối lượng công việc với tổng số tiền từ 10% giá gói thầu trở lên hoặc dưới 10% giá gói thầu nhưng trên 50 tỷ đồng. Trường hợp gói thầu do đơn vị hạch toán phụ thuộc thực hiện thì trong phương án thực hiện phải bao gồm dự thảo hợp đồng. Trường hợp tổ chức trực tiếp quản lý, sử dụng gói thầu không có đơn vị hạch toán phụ thuộc thì trong phương án thực hiện phải bao gồm dự thảo về thỏa thuận giao việc cho một đơn vị thuộc mình thực hiện.

Trên thực tế, một Tổng công ty Nhà nước có nhiều đơn vị trực thuộc gồm Trung tâm tư vấn thiết kế, các Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực được thành lập theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015, theo đó mỗi đơn vị có một chức năng, nhiệm vụ riêng đáp ứng được yêu cầu công việc, các điều kiện chuyên ngành và yểu tố đặc thù của Tổng công ty.

Tổng công ty Nhà nước ban hành quy chế ủy quyền phân việc, theo đó, giao cho các Ban quản lý dự án khu vực được quyền phê duyệt những dự án đầu tư có tổng mức đầu tư dưới 10 tỷ đồng. Trong trường hợp này, Trung tâm tư vấn thiết kế và Ban quản lý dự án có địa vị pháp lý ngang nhau trong Tổng công ty. Để áp dụng hình thức tự thực hiện gói thầu tư vấn thiết kế đối với các dự án Tổng công ty đã phân cấp ủy quyền cho Ban quản lý dự án khu vực làm chủ đầu tư, Tổng công ty đã ban hành Quy chế phối họp giữa các đơn vị trực thuộc và Quy chế nội bộ về công tác đấu thầu, theo đó quy định về hình thức tự thực hiện, cụ thể:

“ Trung tâm tư vấn thiết kế, Ban quản lý dự án là đơn vị trực thuộc Tổng công ty chủ động phối hợp thực hiện công tác tư vấn thiết kế đối với các dự án mà Ban quản lý dự án khu vực được ủy quyền làm chủ đầu tư đảm bảo hiệu quả, tiến độ, chất lượng và tuân thủ các quy định hiện hành”.

“Tự thực hiện là việc Chủ đầu tư hoặc Đơn vị quản ty tài sản thông qua thỏa thuận bằng văn bản giao cho bộ phận, đơn vị hạch toán phụ thuộc trong đơn vị mình hoặc cùng hạch toán phụ thuộc một đơn vj cấp trên để thực hiện một hoặc nhiều gói thầu do mình quản ty. Tiêu chí và điều kiện áp dụng hình thức tự thực hiện áp dụng như Quy định của Luật đấu thầu”.

Như vậy, với các dự án do Ban quản ty dự án khu vực được giao làm chủ đầu tư, phần việc liên quan đến tư vấn thiết kế được Trung tâm tư vấn thiết kế thực hiện trên cơ sở văn bản thỏa thuận giữa Trung tâm và Ban quản ty dự án theo hình thức tự thực hiện có phù hợp với quy định của Pháp luật hay không?

Trong trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung hoặc ban hành mới các Quy định nội bộ nhằm xây dựng cơ chế phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc Tổng công ty để thực hiện các dự án được phân cấp ủy quyền như trên thì có quy định cụ thể hay không và cần điều chỉnh như thế nào để phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành?

 

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Luật đấu thầu (Điều 25) quy định tự thực hiện được áp dụng đối với gói thầu thuộc dự án, dự toán mua sắm trong trường hợp tô chức trực tiếp quản lý, sử dụng gói thầu có năng lực kỹ thuật, tài chính và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu.

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 61) quy định điều kiện áp dụng hình thức tự thực hiện bao gồm: (i) có chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động và ngành nghề kinh doanh phù hợp với yêu cầu của gói thầu; (ii) phải chứng minh và thể hiện trong phương án tự thực hiện vê khả năng huy động nhân sự, máy móc, thiết bị đáp ứng yêu cầu về tiến độ thực hiện gói thầu; (iii) đơn vị được giao thực hiện gói thầu không được chuyển nhượng khối lượng công việc với tổng số tiền từ 10% giá gói thầu trở lên hoặc dưới 10% giá gói thầu nhưng trên 50 tỷ đồng. Trường hợp gói thầu do đơn vị hạch toán phụ thuộc thực hiện thì trong phương án thực hiện phải bao gồm dự thảo hợp đồng. Trường hợp tổ chức trực tiếp quản lý, sử dụng gói thầu không có đơn vị hạch toán phụ thuộc thì trong phương án thực hiện phải bao gồm dự thảo về thỏa thuận giao việc cho một đơn vị thuộc mình thực hiện.

Theo đó, trường hợp đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định nêu trên thì chủ đầu tư được phép áp dụng hình thức tự thực hiện. Trường hợp lựa chọn nhà thầu cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn để bảo đảm tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước thì doanh nghiệp phải ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu để áp dụng thống nhất trong doanh nghiệp trên cơ sở bảo đảm mục tiêu công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật đấu thầu.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!