Không yêu cầu chứng chỉ năng lực xây dựng trong hồ sơ mời thầu

Công ty TNHH tư vấn xây dựng ABC có câu hỏi như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều Thông tư 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam có hiệu lực từ ngày 20/11/2018 và thay thế Thông tư 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016.

Hiện nay đơn vị đang chuẩn bị phát hành HSMT (phát hành trước ngày 20/11/2018) gói thầu xảy lắp: Công trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cấp IV, căn cứ theo Khoản 02 Điều 10 Thông tư 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016, HSMT do chủng tôi soan thảo và đươc chủ đầu tư phê duyệt không yêu cầu Chứng chỉ năng lực hoat động xây dựng. Như vậy HSMT của chúng tôi có phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu và quy định của Nghị định 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018, Thông tư 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Luật đấu thầu (Điều 3 khoản 1) quy định hoạt động đấu thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này phải tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Đối với trường hợp này, việc lập hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp được thực hiện theo Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ngoài ra, việc ký kết họp đồng chỉ được thực hiện khi nhà thầu đáp ứng đầy đủ các điều kiện về thi công xây dựng công trình theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!