Yêu cầu cán bộ kỹ thuật thi công phải có chứng chỉ tư vấn giám sát

Bên mời thầu X đang tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp quy mô nhó (mẫu HSMT xây lắp một giai đoạn một túi hồ sơ (mẫu 1) theo thông tư 03/TT-2015-BKHĐT ngày 06/5/2015).

Trong Hồ sơ mời thầu có yêu cầu nhân sự chủ chốt là 01 chỉ huy trưởng và 04 cán bộ kỹ thuật phải có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát. Trong quá trình xem xét HSDT của nhà thầu Y, bên mời thầu nhận thấy các nhân sự đề xuất của nhà thầu đều đáp ứng yêu cầu của HSMT về năng lực và kinh nghiệm. Tuy nhiên, có sự sai khác về số CMND của 01 nhân sự cán bộ kỹ thuật trong chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát và căn cứ vào quy định trong HSMT “Nếu nhà thầu nộp tài liệu dưới dạng bản chụp thì trong hồ sơ dự thầu phải có văn bản cam kêt sẽ cung cấp tài liệu dưới hình thức Bản sao được chứng thực từ bản chính, Bản sao y bản chính hoặc bản chính để đối chiếu trong giai đoạn thương thảo hợp đồng” nên đã yêu cầu cung cấp bản gốc các chứng chỉ hành nghề Tư vấn giám sát của 04 cán bộ kỹ thuật.

Trong văn bản trả lời, Nhà thầu Y giải thích các cán bộ kỹ thuật đề xuất đã không hợp tác để cung cấp chứng chỉ gốc và trong số đó có người đã nghỉ việc từ trước khi nhận được yêu cầu làm rõ của bên mời thầu (đính kèm đơn xin nghỉ việc và quyết định thôi việc). Do vậy, nhà thầu đề xuất thay thế 04 cán bộ kỹ thuật đề xuất bằng 04 cán bộ kỹ thuật khác đáp ứng yêu cầu của HSMT và có đủ bản gốc chứng chỉ giám sát.

Trong quá trình đánh giá, bên mời thầu có hai quan điểm: Một quan điểm cho rằng việc thay đổi như của nhà thầu Y là thay đổi cơ bản HSDT đã nộp.

Quan điểm thứ hai cho rằng căn cứ theo mục 34 – Thương thào hợp đồng Chương 1 Chỉ dẫn nhà thầu của HSMT quy định: “Trong quá trình thương thảo, nhà thầu không dược thay dối nhân sự chủ chốt đã đề xuất trong HSDT để đàm nhiệm các vị trí như chủ nhiệm thiết kế, chủ nhiệm khảo sát (đối với gói thầu xây lắp có yêu cầu nhà thầu phải thực hiện thiết kế một hoặc hai bước trước khi thi công), vị trí chi huy trưởng công trường, trừ trường hợp do thời gian đánh giá HSDT kéo dài hơn so với quy định hoặc vì lý do bất khả kháng mà các vị trí nhân sự chú chốt do nhà thầu đã đề xuất không thế tham gia thực hiện hợp đồng. Trong trường hợp đó, nhà thầu được quyền thay đổi nhân sự khác nhưng phải báo đảm nhân sự dự kicn thay the có trình độ, kinh nghiệm và năng lực tương dương hoặc cao hơn với nhân sự đã đề xuất và nhà thầu không được thay đổi giá dự thầu” cho rằng nhân sự nói trên không phải là chủ chốt và việc nhân sự nghỉ việc là lý do bất khả kháng nên chấp thuận sự thay đổi nói trên.

 

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 15 khoản 1) quy định việc đánh giá HSDT phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá HSDT và các yêu cầu khác trong HSMT, căn cứ vào HSDT đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ HSDT của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 16 khoản 1) quy định sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ HSDT theo yêu cầu của bên mời thầu. Trường hợp HSDT của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm. Đổi với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nếu trong HSDT của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của HSDT đã nộp, không thay đổi giá dự thầu.

Đối với trường hợp nói trên, việc đánh giá HSDT, làm rõ HSDT phải tuân thủ theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu. Theo đó, nếu việc đánh giá về cán bộ phụ trách thi công theo tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm quy định trong HSMT phài đáp ứng “có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát” mà nhà thầu không chứng minh được nhân sự mà mình đã kê khai trong HSDT đáp ứng yêu cầu này thì được đánh giá là không đạt mà không được phép thay thế nhân sự khác do làm thay đổi bàn chất của HSDT đã nộp.

Tuy nhiên việc quy định về nội dung chứng chì hành nghề tư vấn giám sát đối với cán bộ phụ trách kỹ thuật phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về xây dựng. Nếu pháp luật về xây dựng có quy định nội dung này thì cán bộ phụ trách kỹ thuật do nhà thầu đề xuất trong HSDT phải đáp ứng yêu cầu của HSMT. Nếu pháp luật về xây dựng không có quy định nội dung này thì việc HSMT quy định cán bộ phụ trách kỹ thuật phải có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát sẽ làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu, vi phạm khoản 2 Điều 12.

Đáp án trên có thể không còn chính xác do Luật đấu thầu 2023 đã có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, đáp án của mỗi tình huống đều rất rõ ràng, chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu bạn cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!