Ký hợp đồng hợp tác dài hạn với đơn vị cung cấp sản phẩm để duy trì hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp

Công ty Dịch vụ A có câu hỏi như sau:

Là một doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, Công ty đang thực hiện nhiệm vụ in sản phẩm đặc biệt do Ngân hàng Nhà nước giao. Hàng năm Công ty thực hiện mua sắm mực in bảo an phục vụ nhiệm vụ nêu trên theo hình thức chỉ định thầu thông thường do đặc thù về bản quyền, công nghệ, bí mật nhà nước và thực tế trên thế giới chỉ có duy nhất một nhà thầu đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định.

Hiện nay, Công ty mong muốn nhà thầu duy trì mức chào giá ổn định qua các năm cho mục tiêu bền vững, hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo đề nghị của nhà thầu sản xuất mực in bảo an, hai bên cần ký Thỏa thuận cung cấp và hợp tác dài hạn mang tính nguyên tắc để đảm bảo việc nhà thầu giữ nguyên mức chào giá cho Công ty trong suốt thời hạn của thỏa thuận.

Với các quy định pháp luật hiện hành, trong tình huống được mô tả tóm tắt như trên, Công ty Dịch vụ A xin được giải đáp việc Công ty ký Thỏa thuận cung cấp và hợp tác dài hạn với nhà thầu được lựa chọn theo hình thức chỉ định thầu có đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật đấu thầu.

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Luật đấu thầu (Điều 1 khoản 1 điểm b) quy định một trong các hoạt động thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu là dự án đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước.

Đối với trường hợp này, do Công ty dịch vụ A là doanh nghiệp nhà nước nên việc lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc dự án đầu tư phát triển do Công ty dịch vụ A làm chủ đầu tư phải tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong trường hợp này, việc áp dụng hình thức chỉ định thầu phải tuân thủ quy định tại Điều 22 Luật đấu thầu và Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Trường họp lựa chọn nhà thầu cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn để bảo đảm tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước thì doanh nghiệp phải ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu để áp dụng thống nhất trong doanh nghiệp trên cơ sở bảo đảm mục tiêu công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật đấu thầu.