Trách nhiệm của bên mời thầu trong mua sắm thường xuyên đấu thầu theo phương thức 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ

Một cơ quan ngang bộ có câu hỏi cho chuyên gia như sau:

Đơn vị đang thực hiện đấu thầu một gói thầu mua sắm tài sản theo quy trình mua sắm thường xuyên, hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Thủ trưởng cơ quan đã giao một đơn vị thuộc làm Bên mời thầu để thực hiện gói thầu nêu trên. Trong quá trình triển khai gói thầu, phát sinh vấn đề như sau:

Điều 74, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (Nghị định 63) quy định: “Việc lựa chọn nhà thầu trong mua sắm thường xuyên được thực hiện theo quy định về lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu thuộc dự án nêu tại Chương II và Chương III của Luật Đấu thầu ”.

Khoản 5, Điều 28, Nghị định 63 quy định: “Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật phải được phê duyệt bằng văn bản và căn cứ vào tờ trình phê duyệt, báo cáo thẩm định kết quả đánh giả về kỹ thuật”.

Điểm a Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu quy định đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ: “Trên cơ sở báo cảo kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật của tổ chuyên gia, bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật phải được thẩm định trước khi phê duyệt”.

Đơn vị trên xin ý kiến chuyên gia về trách nhiệm của các cấp/đơn vị, đặc biệt là Bên mời thầu trong việc thẩm định, phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi triển khai gói thầu mua sắm thường xuyên.

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Luật đấu thầu (Điều 74 khoản 1 điểm d và khoản 2 ) quy định trách nhiệm của bên mời thầu là trình duyệt kết quả lựa chọn danh sách ngắn, kết quả lựa chọn nhà thầu; phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trong mua sắm thường xuyên.

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 106 khoản 1 điểm c) quy định đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ phải thẩm định danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trước khi phê duyệt.

Đối với trường hợp nêu trên, trường hợp gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ thì việc trình, phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật thuộc trách nhiệm của bên mời thầu theo quy định nêu trên. Đơn vị được giao thẩm định danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật do người có thẩm quyền hoặc bên mời thầu quy định (có thể sử dụng đơn vị thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu).

Đáp án trên có thể cần phải hiệu chỉnh do Luật đấu thầu 2023 đã có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, đáp án của mỗi tình huống đều rất rõ ràng, chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu bạn cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!