Mua sắm thường xuyên áp dụng theo quy định nào?

Công ty ông Hà Công (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) là doanh nghiệp Nhà nước, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con. Nhà nước đặt hàng cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích thông qua công tác xây dựng giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ông Công hỏi, khi thực hiện việc mua sắm vật tư, tài sản duy trì, phục vụ cho hoạt động công ích đó thì việc mua sắm trang thiết bị, vật tư, tài sản có phải theo quy định của Luật đấu thầu không? Các đơn vị hạch toán phụ thuộc của Công ty mẹ khi thực hiện mua sắm vật tư thường xuyên có cần phải được Công ty mẹ ủy quyền hay không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Khoản 2, Điều 3 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định trường hợp lựa chọn đấu thầu cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn để bảo đảm tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp Nhà nước; thực hiện gói thầu thuộc dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất của nhà đầu tư được lựa chọn thì doanh nghiệp phải ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu để áp dụng thống nhất trong doanh nghiệp trên cơ sở bảo đảm mục tiêu công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Theo đó, việc mua sắm trang thiết bị, vật tư, tài sản để bảo đảm tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp Nhà nước được thực hiện theo quy định nêu trên./.