Bổ sung thỏa thuận liên danh sau thời điểm đóng thầu có hợp lệ

Nhà thầu Liên danh A và B có câu hỏi như sau:

Nhà thầu liên danh A và B tham dự gói thầu xây lắp. Trong quá trình mở thầu, HSDT của nhà thầu không kèm theo thỏa thuận liên danh và nhà thầu đã xác nhận không có thỏa thuận liên danh trong hồ sơ dự thầu tại biên bản mở thầu. Sau thời điểm mở thầu nhà thầu tự gửi thỏa thuận liên danh đến bên mời thầu (theo quy định của HSMT là 03 ngày sau thời điểm đóng thầu).

Vậy, việc tự bổ sung thỏa thuận liên danh của nhà thầu có hợp lệ và trong bước dánh giá tính hợp lệ của HSDT nhà thầu có được đánh giá là hợp lệ và xem xét đánh giá tiếp không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, HSDT hợp lệ phải có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dắu (nếu có).

Theo đó, trường hợp nhà thầu tham dự thầu với tư cách nhà thầu liên danh nhưng trong HSDT nộp trước thời điểm đóng thầu nộp thiếu thỏa thuận liên danh và đã được ghi nhận tại lễ mở thầu thì HSDT bị đánh giá là không hợp lệ.