Ghi sai tên gói thầu và tên liên danh trong Đơn dự thầu xử lý thế nào?

Nhà thầu A tham dự thầu gói thầu của một đơn vị bên mời thầu nhưng trong đơn dự thầu nhà thầu ghi tên gói thầu từ “Mua sắm, vận chuyển thiết bị trạm 113kV” thành “Mua sắm, vận chuyển thiết bị trạm 113 K.V”. Cũng trong gói thầu này, nhà thầu X liên danh với nhà thầu Y để tham dự thầu gói thầu và lấy tên gọi của liên danh trong văn bản thỏa thuận liên danh là liên danh Công ty X – Công ty Y. Tuy nhiên, đơn dự thầu của nhà thầu liên danh ghi là liên danh Công ty Y – Công ty X.

Hỏi: Trong trường hợp này, đơn dự thầu của nhà thầu A và nhà thầu liên danh công ty X – Công ty Y có được đánh giá là hợp lệ hay không?

 

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Việc đánh giá HSDT đuọc thực hiện theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Cũng theo quy định tại Điều 18, Nghị Định này, HSDT hợn lệ phải có Có đơn dự thầu được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu; thời gian thực hiện gói thầu nêu trong đơn dự thầu phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật; giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong biểu giá tổng hợp, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu. Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo phân công trách nhiệm trong văn bản thỏa thuận liên danh.

Đối với tình huống này, việc đánh giá HSDT trong đó bao gồm kiểm tra tính hợp lệ của đơn dự thầu, phải căn cứ các quy định nêu trên. Đối với đơn dự thầu đã đầy đú các nội dung nêu tại điểm b khoản 2 Điều 18 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP nhưng ghi thiếu 1 chữ “các“ trong tên gói thầu, nếu HSDT của nhà thầu vẫn chào đủ số luợng thiết bị trạm 113kV theo yêu cầu của HSMT và đáp ứng các yêu cầu khác của HSMT thì đơn dự thầu vẫn được coi là hợp lệ.

Đối với nhà nhàu thầu X, trường hợp trong văn bản thỏa thuận liên danh nhà thầu ghi tên là liên danh Công ty X-công ty Y HSDT của nhà thầu ghi liên danh Công ty Y-công ty X vẫn thể hiện được bản chất liên danh của hai nhà thầu thành viên. Do vậy, HSDT Liên danh này vẫn được tiếp tục đánh giá theo các yêu cầu của HSMT.