Nhà thầu thay đổi tỷ lệ % thực hiện công việc trong thỏa thuận liên danh khi đang trong quá trình thực hiện hợp đồng

Nhà thầu liên danh X và Y tham gia gói thầu A với tỷ lệ phân công công việc trong thỏa thuận liên danh là X (40%), Y (60%). Sau quá trình đánh giá, nhà thầu XY trúng thầu, tuy nhiên sau khi ký hợp đồng, nhà thầu có văn bản gửi chủ đầu tư về việc thay đối khối lượng công việc của từng thành viên liên danh, cụ thể X sẽ thực hiện 60% và Y sẽ thực hiện 40%, trong trường hợp này, chủ đầu tư xử lý như thế nào?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

HSMT đã có quy định về việc đánh giá năng lực kinh nghiệm đối với trường hợp nhà thầu liên danh, theo đó, tỷ lệ % phân công công việc của các thành viên trong liên danh là căn cứ để tổ chuyên gia đánh giá nhà thầu đối với các tiêu chí trong HSMT đưa ra. Trường hợp nhà thầu thay đổi % công việc của từng thành viên liên danh trong quá trình thực hiện hợp đồng thì chủ đầu tư cần đánh giá lại năng lực kinh nghiệm, phân bổ thực hiện công việc về nội dung kỹ thuật theo % công việc dự kiến thay đổi, trường hợp không đáp ứng sẽ không được tiếp tục thực hiện hợp đồng, trường hợp vẫn đáp ứng thì không được thay đổi đơn giá, giá dự thầu đã đề xuất trước đó, đảm bảo đúng tiến độ.