Chỉnh sửa hệ số k trong công thức tính yêu cầu về doanh thu khác với hướng dẫn thông tư có phù hợp quy định không

Ông Lại Thành Nam ở Thanh Hóa có câu hỏi như sau:

Theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Ke hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lập HSMT mua sắm hàng hóa, phần yêu cầu các tiêu chí tài chính và năng lục kinh nghiệm hướng dẫn: Doanh thu bình quân hàng năm tối thiểu là:

  1. (Giá gói thầu/thời gian thực hiện hợp đồng theo năm) nhân với hệ số k. Thông thường yêu cầu hệ số k trong công thức này là từ 1,5 đến 2.
  2. Giá gói thầu nhân với hệ số k, thông thường yêu cầu hệ số k trong công thức này là 1,5 (đối với trường hợp thời gian thực hiện hợp đồng nhỏ hơn 12 tháng).

Theo quy định thì là dùng từ “thông thường” hệ số k là 1,5. Vậy ông Nam có thể áp dụng hệ số k là 1,1: 1,2; 1,3 có sai Luật không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo hướng dẫn tại điểm a ghi chú số 6 Mục 2 Chương III Mẫu HSMT một giai đoạn một túi hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT cúa Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu trung bình hàng năm đối với gói thầu có thời gian thực hiện hợp đồng trên 12 tháng như sau:

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu trung bình hàng năm “(Giá gói thầu/ thời gian thực hiện hợp đồng theo năm) X k”. Thông thường yêu cầu hệ số k trong công thức này là từ 1,5 đến 2.

Theo quy định tại điểm d khoản 5 Điều 3 Thông tư nêu trên, trường hợp có chỉnh sửa các quy định nêu trong Mẫu HSMT thì tổ chức, cá nhân thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt HSMT phải bảo đảm việc chỉnh sửa đó là phù hợp, khoa học, chặt chẽ hơn so với quy định nêu trong Mẫu HSMT và không trái với quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong tờ trình đề nghị phê duyệt HSMT phải nêu rõ các nội dung chỉnh sửa so với quy định trong Mẫu HSMT và lý do chỉnh sửa để chủ đầu tư xem xét, quyết định.

Đối với tình huống này, việc lập, thẩm định, phê duyệt HSMT căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu và thực hiện theo quy định, hướng dẫn nêu trên.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!