Không bắt buộc doanh thu phải đáp ứng yêu cầu cho cả hai gói thầu mới được tham dự thầu

Một nhà thầu đang chuẩn bị Hồ sơ dự thầu cho gói thầu xây lắp có câu hỏi như sau:

Chủ đầu tư X đã phát hành hồ sơ mời thầu cho 02 gói thầu của 01 dự án. Cả hai gói thầu này đều được phát hành HSMT và đóng thầu vào cùng thời điểm. Trong đó, yêu cầu doanh thu xây dựng bình quân đối với gói thầu số 1 là 20 tỷ đồng và doanh thu xây dựng bình quân đối với gói thầu thứ 2 là 30 tỷ đồng.

Hiện tại doanh thu xây dựng bình quân của nhà thầu trong 03 năm gần đây là 40 tỷ đồng, nhà thầu muốn hỏi với doanh thu như vậy thì nhà thầu có thể tham dự cả 02 gói thầu hay chỉ được tham dự 01 gói thầu?

 

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 15 khoản 1) quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Đối với trường hợp trên, nếu nhà thầu có đủ tư cách hợp lệ theo Điều 5 Luật đấu thầu cũng như quy định của hồ sơ mời thầu thì được phép tham dự thầu. Khi tham dự thầu, hồ sơ dự thầu của nhà thầu (trong đó có nội dung doanh thu bình quân hàng năm) sẽ được đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá quy định trong hồ sơ mời thầu theo quy định nêu trên. Trường hợp nhà thầu tham dự thầu 2 gói thầu thuộc cùng một dự án thì phải đáp ứng các yêu cầu của từng hồ sơ mời thầu.