Giá trị doanh thu bình quân hàng năm yêu cầu trong hồ sơ mời thầu đã bao gồm các loại thuế, phí

Doanh nghiệp X có câu hỏi liên quan đến thuế, phí trong giá trị doanh thu xây dựng yêu cầu như sau:

Theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT, Chương I. chỉ dẫn nhà thầu, mục 14. Giá dự thầu và giảm giá, mục 14.4 yêu cầu: “Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí thì HSDT của nhà thầu sẽ bị loại”. Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá HSDT, mục 2.1.Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm, mục 3. Các yêu cầu về tài chính, mục 3.2. Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng yêu cầu: “Doanh thu xây dựng hàng năm được tính bằng tổng các khoản thanh toán cho các hợp đồng xây lắp mà nhà thầu nhận được trong năm đó”

Theo đó, nhà thầu cho rằng Doanh thu yêu cầu trong HSMT là các khoản thanh toán cho các hợp đồng xây lắp mà nhà thầu nhận được trong năm đó bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí… theo quy định.

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 Mục 2 Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì doanh thu xây dựng hàng năm được tính bằng tổng các khoản thanh toán cho các hợp đồng xây lắp mà nhà thầu nhận được trong năm đó. Theo đó, doanh thu của nhà thầu sẽ bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo quy định của hồ sơ mời thầu.