Doanh thu xây dựng căn cứ vào khoản thanh toán cho nhà thầu hay khoản tiền theo hóa đơn xuất cho nhà thầu

Ông Lê Nam Trà có câu hỏi như sau:

Trong quá trình đang chuẩn bị HSMT cho gói thầu xây lắp sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước, theo đó, yêu cầu về “Doanh thu xây dựng hàng năm” theo quy định trong Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015, tại Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá HSDT-Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm- Điểm 2.1 Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm-Trong bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm-3. Các yêu cầu về tài chính-3.2 Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng có ghi “Doanh thu xây dựng hàng năm được tính bằng tổng các khoản thanh toán cho các hợp đồng xây lắp mà nhà thầu nhận được trong năm đó”. Tuy nhiên, tại Chương IV. Biểu mẫu dự thầu-Biểu mẫu số 10 có ghi “Thông tin được cung cấp phải là doanh thu hàng năm từ hoạt động xây dựng của nhà thầu hoặc của từng thành viên liên danh về các khoản tiền theo hóa đơn xuất cho nhà thầu hoặc của từng thành viên liên danh trong từng năm đối với công việc đang thực hiện hoặc đã hoàn thành”.

Từ những quy định nêu trên, ông Trà xin hỏi chuyên gia, trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu “Doanh thu xây dựng hàng năm” được tính bằng tổng các khoản thanh toán cho các hợp đồng xây lắp mà nhà thầu nhận được trong năm đó hay là bằng các khoản tiền theo hóa đơn xuất cho nhà thầu.

 

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 15 khoản 1) quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo hướng dẫn tại khoản 3.2 Mục 2 Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT, doanh thu xây dựng hàng năm được tính bằng tổng các khoản thanh toán cho các hợp đồng xây lắp mà nhà thầu nhận được trong năm đó.

Đối với trường hợp nêu trên, việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải tuân thủ theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu. Theo đó, doanh thu từ hoạt động xây dựng của nhà thầu được tính theo giá trị hoàn thành của các hợp đồng xây lắp mà nhà thầu thực hiện trong khoảng thời gian yêu cầu của hồ sơ mời thầu, trên cơ sở các hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!