Đánh giá doanh thu bình quân hàng năm đối với liên danh và tỷ lệ từng thành viên liên danh

Bên mời thầu X đang đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu xây lắp có tình huống về doanh thu như sau:

Theo yêu cầu của HSMT (được lập theo Mẫu số 02 của Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư), doanh thu bình quân hàng năm là 100 tỷ đồng, trong đó đối với liên danh yêu cầu như sau: Cột “Tổng tất cả các thành viên liên danh” là Phải thỏa mân yêu cầu này (Tương đương với phần công việc đảm nhiệm quy định trong Thỏa thuận liên danh) và cột “Từng thành viên” là không áp dụng. Hiện nay, có một nhà thầu liên danh A-B-C có tỷ lệ tham gia liên danh là 50:30:20, trong đó doanh thu bình quân hàng năm của từng thành viên A, B, C lần lượt là 60, 25, 21. Do đó, nếu đánh giá tổng tất cả các thành viên thì doanh thu đáp ứng yêu cầu, nhưng nếu xét theo tỷ lệ tham gia liên danh thì thành viên B không đáp ứng yêu cầu.

Bên mời thầu X muốn ý kiến của chuyên gia để xử lý tình huống nói trên.

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 15 khoản 1) quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo hướng dẫn tại Mục 2 Chương III của Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ (Mẫu số 02) ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đối với nhà thầu liên danh, tiêu chí đánh giá về doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh áp dụng đối với “Tổng tất cả các thành viên liên danh” và “Từng thành viên liên danh” (phải thỏa mãn yêu cầu tương đương với phần công việc đảm nhận trong liên danh).

Tuy nhiên, theo hồ sơ mời thầu cho gói thầu nói trên, phần “Từng thành viên liên danh” không đưa ra yêu cầu, chỉ đưa ra yêu cầu tại phần “Tổng tất cả thành viên liên danh” (ghi là phải thỏa mãn yêu cầu tương đương với phần công việc đảm nhiệm quy định trong thỏa thuận liên danh). Việc quy định như vậy là chưa rõ ràng, có thể dẫn đến cách hiểu khác nhau (từng thành viên phải thỏa mãn yêu cầu tương đương với phần công việc mà mình đảm nhận trong liên danh hay chỉ cần tổng tất cả các thành viên đáp ứng). Do đó, đây được coi là tình huống phát sinh trong đấu thầu quy định tại khoản 1 í Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Theo đó, chủ đầu tư là người quyếi định xử lý tình huống trong đấu thầu trên cơ sở cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình (Điều 86 Luật đấu thầu).

Đáp án trên có thể không còn chính xác do Luật đấu thầu 2023 đã có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, đáp án của mỗi tình huống đều rất rõ ràng, chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu bạn cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!