Chủ đầu tư không cho phép các Công ty đang nợ tiền Chủ đầu tư tham gia đấu thầu

Chủ đầu tư A có câu hỏi như sau:

Hiện nay Chủ đầu tư A có một số Công ty đang nợ tiền và không chịu trả mặc dù đã có rất nhiều văn bản yêu cầu và đang làm các thủ tục để khởi kiện các Công ty nợ tiền ra Tòa án để giải quyết.

Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 5 tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư, cùa luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định như sau: “Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luật đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật’’. Như vậy khi lập hồ sơ mời thầu, Chủ đầu tư A có thể ghi rõ nội dung không cho phép các Công ty đang nợ nêu trên tham gia gói thầu cùa Chủ đầu tư A hay không?

Việc không cho phép các Công ty đang nợ Chủ đầu tư A tham gia các gói thầu cùa Chủ đầu tư A có vi phạm pháp luật về hành vi gây cản trở các Nhà thầu tham gia dự thầu, ảnh hưởng đến cạnh tranh trong đấu thầu hay không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Luật đấu thầu (Điều 5 khoản 1 điểm c) quy định một trong các điều kiện đánh giá tư cách hợp lệ của nhà thầu là không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.

Theo đó, pháp luật về đấu thầu chỉ có quy định nhà thầu bị kết luận đang lâm vào tình trạng nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật thì được coi là không đáp ứng tư cách hợp lệ để tham dự thầu. Việc nhà thầu đang nợ tiền chủ đầu tư được xem xét, đánh giá trong bước đánh giá về năng lực và kinh nghiệm (tiêu chí đánh giá về giá trị tài sản ròng) mà không thuộc nội dung đánh giá tư cách họp lệ của nhà thầu.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!