Có đánh giá tình hình tài chính của nhà thầu căn cứ vào lợi nhuận của nhà thầu

Một bên mời thầu đang đánh giá Hồ sơ dự thầu về gói thầu mua sắm hàng hóa, trong đó có nhà thầu đệ trình báo cáo tài chính với thông tin như sau:

Nhà thầu đệ trình báo cáo tài chính năm 2011, 2012, 2013 theo quy định của hồ sơ mời thầu. Trong đó lợi nhuận năm 2012 là dưới 0; Biên bản kiểm tra quyết toán thuế giữa cơ quan thuế và nhà thầu năm 2012, trong đó cơ quan thuế xác định nhà thầu có lợi nhuận trên 0.

Nhà thầu B nộp Báo cáo tài chính, trong đó lợi nhuận năm 2012 là trên 0 và Báo cáo kiểm toán do cơ quan kiểm toán phát hành năm 2012 nêu: Nhà thầu chưa ghi nhận một khoản chi phí, nếu ghi nhận khoản chi phí này vào báo cáo theo quy định thì nhà thầu có lợi nhuận năm 2012 là dưới 0.

Vậy trong trường hợp này nhà thầu có được đánh giá là đáp ứng về tình hình tài chính.

Mô tả

Chuyên gia của đã giải đáp vướng mắc của đơn vị như sau:

Theo các quy định của pháp luật đấu thầu thì không đánh giá năng lực tài chính của nhà thầu trên chỉ tiêu lợi nhuận. Trường hợp trong các tài liệu do nhà thầu cung cấp có số liệu khác nhau về năng lực tài chính thì bên mời thầu cần yêu cầu nhà thầu làm rõ về nội dung này.

Trường hợp xác định được nhà thầu trình bày sai một cách cố ý hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu của một bên trong đấu thầu nhằm thu được lợi ích tài chính hoặc lợi ích khác hoặc nhằm trốn tránh bất kỳ một nghĩa vụ nào thì đây được coi là vi phạm hành vi bị cấm trong đấu thầu quy định tại Khoản 4, Điều 89 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

Theo mẫu hồ sơ mời thầu ban hành theo Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, không quy định đánh giá năng lực tài chính trên chỉ tiêu lợi nhuận mà chỉ đánh giá theo giá trị ròng và nguồn lực tài chính. Ngoài ra, để có hướng dẫn về báo cáo tài chính, đơn vị có thể tham khảo thêm hướng dẫn của Bộ Tài chính về báo cáo tài chính.

Hiện nay, Luật đấu thầu 2023 đã có hiệu lực thi hành. Rất vui mừng chào đón bạn tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận. Xin trân trọng cảm ơn!

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!