Ý kiến ngoại trừ trong báo cáo kiểm toán có được làm cơ sở đánh giá tài chính không lành mạnh của nhà thầu

Một chuyên gia đấu thầu đang thực hiện đánh giá Hồ sơ dự thầu của nhà thầu tham gia gói thầu dịch vụ phi tư vấn, có hỏi chúng tôi như sau:

Theo hướng dẫn của tiêu chí đánh giá 3.1 Mục 2.1 Chương III của Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì: “Nhà thầu nộp báo cáo tài chính từ năm 2012, 2013, 2014 để cung cấp thông tin chứng minh tình hình tài chính lành mạnh của nhà thầu. Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm 2014 phải dương”.

Tuy nhiên, tại Báo cáo tài chính có ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán viên như sau: “Do được bổ nhiệm làm kiểm toán viên của Công ty sau ngày 31/12/2014 nên chúng tôi không thể tham gia quan sát công tác kiểm kê tiền mặt tồn quỹ vào thời điểm kết thúc năm tài chính 2014, chúng tôi cũng không thực hiện được các thủ tục kiểm toán thay thế để đưa ra ý kiến về tính hiện hữu và giá trị của số dư tiền mặt tồn quỹ tại ngày 31/12/2014 và các ảnh hưởng của nó tới báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày”.

Như vậy, Báo cáo tài chính của nhà thầu có đáp ứng tiêu chí “lành mạnh” được ghi trong mẫu Hồ sơ mời thầu nêu trên của Thông tư không?

Mô tả

Về vấn đề đánh giá nói trên, chuyên gia của Công ty HTH cho rằng:

Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 Mục 2 Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá (Mẫu số 01) ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì một trong những tiêu chí đánh giá về năng lực tài chính là kết quả hoạt động tài chính của nhà thầu.

Theo quy định nói trên thì khi tham dự thầu, nhà thầu có trách nhiệm nộp báo cáo tài chính kèm theo một trong các tài liệu như báo cáo tài chính, biên bản kiểm tra quyết toán thuế, tờ khai tự quyết toán thuế có xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai, văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế… để chứng minh giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm gần nhất phải dương theo hướng dẫn nêu trên.

Theo đó, trường hợp thực tế giá trị tài sản ròng của nhà thầu tại thời điểm ngày 31/12/2014 là dương thì nhà thầu được đánh giá là đáp ứng tiêu chí đánh giá này.

Ngoài ra, trong trường hợp này có liên quan đến mẫu báo cáo tài chính thì chúng tôi cho rằng có thể liên hệ với Bộ Tài chính để hỏi thêm về tính hợp lệ của báo cáo tài chính đối với trường hợp ngoại trừ của Kiểm toán viên.

Hiện nay, Luật đấu thầu 2023 đã có hiệu lực thi hành. Rất vui mừng chào đón bạn tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận. Xin trân trọng cảm ơn!

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!