Có được phép quy định về tình hình năng lực tài chính ít hơn 03 năm không?

Căn cứ thông từ 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và đầu tư về ban hành mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp, Công ty A hỏi: Tại Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu; Mục 2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm, phần Lịch sử không hoàn thành hợp đồng và phần Báo cáo tài chính có chỉ dẫn số năm lịch sử không hoàn thành và số năm nộp báo cáo tài chính thông thường là từ 3 đến 5 năm. Như vậy hồ sơ mời thầu có được phép quy định cho các nhà thầu có số thời gian thành lập và hoạt động nhỏ hon 3 năm nhưng có các tiêu chí đáp ứng các tiêụ chí của hồ sơ mời thầu, vẫn được xét và lựa chọn trúng thầu có được không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 Mục 2 Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc đánh giá năng lực tài chính và kinh nghiệm của nhà thầu được thực hiện thông qua các tiêu chí như: lịch sử không hoàn thành hợp đồng, kết quả hoạt động tài chính, doanh thu bình quân hàng năm… của nhà thầu theo số năm yêu cầu quy định trong hồ sơ mời thầu, thông thường là từ 3 đến 5 năm trước năm có thời điểm đóng thầu.

Theo đó, đối với trường hợp này, chủ đầu tư cần căn cứ vào tính chất, điều kiện cụ thể của từng gói thầu để quy định số năm yêu cầu trong hồ sơ mời thầu cho phù hợp. Trường hợp do đặc thù của địa phương và tính chất gói thầu mà chủ đầu tư thấy rằng yêu cầu đối với các tiêu chí trên trong thời gian ít hơn 3 năm vẫn đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và tăng tính cạnh tranh của gói thầu thì chủ đầu tư có thể đưa ra yêu cầu như vậy trong hồ sơ mời thầu.

Chúng tôi sẽ phải hiệu chỉnh đáp án trên theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!