Có được xem là tình hình tài chính lành mạnh khi công ty đang nợ thuế

Ông Lê Nhật Anh ở Hoài Đức có câu hỏi như sau:

Nhà thầu A đang tham dự gói thầu mua sắm hàng hóa trong đó HSMT được lập theo Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo số liệu tài chính trong báo cáo kiểm toán do nhà thầu đệ trình thì giá trị ròng các năm đều dương nhưng hiện tại Nhà thầu đang nợ thuế. Hỏi nhà thầu có được đánh giá là tình hình tài chính lành mạnh?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 Mục 2 Chương III của Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa (mẫu số 01) ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì tình hình tài chính của nhà thầu được đánh giá thông qua tiêu chí giá trị tài sản ròng năm gần nhất phải dương mà không có nội dung đánh giá về việc đóng thuế của nhà thầu.

Đối với vấn đề của ông Lê Nhật Anh, việc đánh giá hồ sơ dự thầu về tình hình tài chính được thực hiện theo quy định nêu trên.