Có được phép áp dụng mua sắm trực tiếp đối với nhà thầu khác có đơn giá thấp hơn, chất lượng tốt hơn

Hiện nay Công ty A có 01 gói thầu mua sắm trực tiếp công cụ phục vụ đo đếm. Đơn giá áp dụng đơn giá của 01 đơn vị khác cùng ngành đã đấu thầu rộng rãi và ký hợp đồng mua sắm với nhà thầu cung cấp đang còn hiệu lực dưới 12 tháng. Nhà thầu cung cấp này (tạm gọi là Nhà thầu A) vẫn đủ năng lực để cung cấp tiếp số lượng thiết bị này cho Công ty A, nhưng hiện nay có nhà cung cấp khác (tạm gọi là Nhà thầu B) có chào giá cho Công ty A loại thiết bị đo đếm đó có tính năng ưu việt hơn, có giá thành thấp hơn giá đã trúng thầu và ký hợp đồng của Nhà thầu A. Như vậy Công ty A có được phép mua sắm trực tiếp thiết bị đo đếm đó của Nhà thầu B với giá thành thấp hơn giá đã trúng thầu và ký hợp đồng trước đây của Nhà thầu A không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 (Điều 24 khoản 1 và khoản 2) quy định mua sắm trực tiếp được áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa tương tự thuộc cùng một dự án, dự toán mua sắm hoặc thuộc dự án, dự toán mua sắm khác. Mua sắm trực tiếp được thực hiện khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: (i) nhà thầu đã trúng thầu thông qua đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế và đã ký hợp đồng thực hiện gói thầu trước đó; (ii) gói thầu có nội dung, tính chất tương tự và quy mô nhỏ hơn 130% so với gói thầu đã ký hợp đồng trước đó; (iii) đơn giá của các phần việc thuộc gói thầu áp dụng mua sắm trực tiếp không được vượt đơn giá của các phần việc tương ứng thuộc gói thầu tương tự đã ký hợp đồng trước đó; (iv) thời hạn từ khi ký hợp đồng của gói thầu trước đó đến ngày phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp không quá 12 tháng.

Đối với vấn đề này, việc lựa chọn nhà thầu cho gói thầu áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp được thực hiện theo quy định nêu trên. Theo đó, hồ sơ yêu cầu sẽ được phát hành cho nhà thầu đã được lựa chọn trước đó, tuy nhiên, Công ty A phải bảo đảm đơn giá của các phần việc thuộc gói thầu áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp không được vượt đơn giá của các phần việc tương ứng thuộc gói thầu tương tự đã ký hợp đồng trước đó, đồng thời phù hợp với giá cả thị trường tại thời điểm thương thảo hợp đồng (Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Điều 60 khoản 4 điểm c). Trường hợp nhà thầu thực hiện hợp đồng trước đó không có khả năng tiếp tục thực hiện gói thầu mua sắm trực tiếp thì Công ty A mới áp dụng mua sắm trực tiếp đối với nhà thầu khác nếu nhà thầu này đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và giá theo hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu trước đó (Luật đấu thầu Điều 24 khoản 3).

Đáp án trên có thể cần phải hiệu chỉnh do Luật đấu thầu 2023 đã có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, đáp án của mỗi tình huống đều rất rõ ràng, chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu bạn cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!