Số lần được phép áp dụng mua sắm trực tiếp

Theo quy định nêu tại Điều 24 của Luật đấu thầu thì trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng mua tài sản đã đấu thầu, doanh nghiệp được áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp theo Phương án 1 hay Phương án 2, cụ thể:

– Phương án 1: Doanh nghiệp được áp dụng mua sắm trực tiếp 1 lần với giá trị mua sắm tối đa 130% giá trị gói thầu đã đấu thầu;

– Phương án 2: Doanh nghiệp được áp dụng mua sắm trực tiếp nhiều lần và giá trị mỗi lần mua sắm tối đa 130% giá trị gói thầu đã đấu thầu trước đó”.

Độc giả xin hỏi, thực hiện theo phương án nào là đúng?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 (Điều 24 khoản 1 và khoản 2) quy định mua sắm trực tiếp được áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa tương tự thuộc cùng một dự án, dự toán mua sắm hoặc thuộc dự án, dự toán mua sắm khác; mua sắm trực tiếp được thực hiện khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: (i) nhà thầu đã trúng thầu thông qua đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế và đã ký hợp đồng thực hiện gói thầu trước đó; (ii) gói thầu có nội dung, tính chất tương tự và quy mô nhỏ hơn 130% so với gói thầu đã ký hợp đồng trước đó; (iii) đơn giá của các phần việc thuộc gói thầu áp dụng mua sắm trực tiếp không được vượt đơn giá của các phần việc tương ứng thuộc gói thầu tương tự đã ký hợp đồng trước đó; (iv) thời hạn từ khi ký hợp đồng của gói thầu trước đó đến ngày phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp không quá 12 tháng.

Theo đó, việc áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp được thực hiện theo quy định nêu trên mà không giới hạn số lần áp dụng. Tuy nhiên, việc áp dụng mua sắm trực tiếp phải bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế, tránh tính trạng chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu trái với quy định cúa pháp luật đấu thầu nhằm mục đích hạn chế sự tham gia của các nhà thầu.

Ngoài ra, quy mô của gói thầu áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp phải nhỏ hơn 130% quy mô của gói thầu tương tự được đấu thầu thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế trước đó.