Số lần được phép áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp

Công ty chúng tôi đã áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp 1 lần, nếu vẫn đủ điều kiện để tiếp tục áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp thì chúng tôi có được tiếp tục thực hiện không? Số lần được phép áp dụng hình thức này tối đa là bao nhiêu lần?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Luật đấu thầu (Điều 24) quy định về hình thức mua sắm trực tiếp. Theo đó, đối với gói thầu mua sắm hàng hóa tương tự đáp ứng đủ điều kiện quỵ định tại khoản 2 của Điều này thì được phép áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp.

Luật đấu thầu (Điều 89 khoản 6 điểm k) quy định một trong các hành vi bị cấm trong đấu thầu là chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu trái với quy định của Luật này nhằm mục đích chỉ định thầu hoặc hạn chế sự tham gia của các nhà thầu.

Đối với trường hợp này, pháp luật đấu thầu không quy định cụ thể số lần áp dụng mua sắm trực tiếp sau khi lựa chọn được nhà thầu thông qua đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế. Tuỵ vậy; việc chia nhỏ dự toán thành nhiều gói thầu trái với quy định của Luật đấu thầu để áp dụng mua sắm trực tiếp là thuộc hành vi bị cấm trong đấu thầu theo quy định nêu trên.