Có thể áp dụng mua sắm trực tiếp cho thành viên liên danh đã trúng thầu gói thầu trước đó

Doanh nghiệp X có câu hỏi như sau:

Doanh nghiệp X có liên danh với doanh nghiệp Y và Z để tham gia đấu thầu gói thầu mua sắm hàng hóa thực hiện đấu thầu theo hình thức rộng rãi của Chủ đầu tư A. Theo đó, liên danh X-Y-Z đã trúng thầu gói thầu này. Hiện nay, Chủ đầu tư A đang có nhu cầu tiếp tục thực hiện gói thầu mua sắm với chủng loại hàng hóa tương tự gói thầu trước đây nhưng các doanh nghiệp Y và Z không có nhu cầu tham gia. Hỏi Chủ đầu tư có thể áp dụng mua sắm trực tiếp cho chỉ thành viên liên danh X nếu thành viên này đáp ứng năng lực theo quy định không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Luật đấu thầu sổ 43/2013/QH13 (Điều 24) quy định mua sắm trực tiếp được áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa tương tự thuộc cùng một dự án, dự toán mua sắm hoặc thuộc dự án, dự toán mua sắm khác. Mua sắm trực tiếp được thực hiện khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: (i) nhà thầu đã trúng thầu thông qua đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế và đã ký hợp đồng thực hiện gói thầu trước đó; (ii) gói thầu có nội dung, tính chất tương tự và quy mô nhỏ hơn 130% so với gói thầu đã ký hợp đồng trước đó; (iii) đơn giá của các phần việc thuộc gói thầu áp dụng mua sắm trực tiếp không được vượt đơn giá của các phần việc tương ứng thuộc gói thầu tương tự đã ký hợp đồng trước đó; (iv) thời hạn từ khi ký hợp đồng của gói thầu trước đó đến ngày phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp không quá 12 tháng; trường hợp nhà thầu thực hiện hợp đồng trước đó không có khả năng tiếp tục thực hiện gói thầu mua sắm trực tiếp thì được áp dụng mua sắm trực tiếp đối với nhà thầu khác nếu đáp ứng các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và giá theo hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu trước đó.

Như vậy, việc lựa chọn nhà thầu cho gói thầu áp dụng hình thức mua sẳm trực tiếp được thực hiện theo quy định nêu trên. Theo đó, trường hợp nhà thầu liên danh X-Y-Z không có khả năng tiếp tục thực hiện gói thầu mua sắm trực tiếp (do Công ty Y và Công ty Z không có nhu cầu tham gia) thì chủ đầu tư được áp dụng mua sắm trực tiếp đối với nhà thầu khác (có thể chính là X) nếu nhà thầu này đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và giá theo hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu trước đó.

Đáp án trên có thể không còn chính xác do Luật đấu thầu 2023 đã có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, đáp án của mỗi tình huống đều rất rõ ràng, chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu bạn cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!