Có được phép hiệu chỉnh sai lệch đơn giá dự thầu căn cứ vào công bố giá vật liệu của địa phương

Một nhà thầu hỏi chuyê gia về việc Chủ đầu tư hiệu chỉnh sai lệch giá dự thầu của nhà thầu như sau:

Nhà thầu X tham gia dự thầu 01 gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, được phê duyệt đấu thầu rộng rãi trong nước, giá gói thầu được phê duyệt là 4,852 tỷ đồng, hình thức hợp đồng trọn gói.

Hồ sơ dự thầu nhà thầu X được đánh giá đáp ứng về yêu cầu kỹ thuật và giá thầu xếp thứ nhất. Bên mời thầu thông báo nội dung hiệu chỉnh sai lệch gồm đơn giá nhân công, đơn giá vật liệu trong đơn giá hồ sơ dự thầu về đơn giá công bố giá của UBND tỉnh thời điểm tham gia đấu thầu với giá trị giảm (-120.423.131 VND) so với giá dự thầu (4.820.691.000 VND).

Nhà thầu không nhất trí về nội dung hiệu chỉnh của Bên mời thầu và đã có văn bản phản hồi như sau: Tại khoản 17 Điều 4 của Luật đấu thầu số: 43/2013/QH13, giá dự thầu là giá do nhà thầu ghi trong đơn dự thầu, bao gồm toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Khi tham gia dự thầu, nhà thầu có quyền chào đơn giá đối với các hạng mục công việc trong gói thầu khác với đơn giá dự toán. Việc tính toán giá dự thầu trong hồ sơ dự thầu là do nhà thầu tự quyết định để đảm bảo cạnh tranh về giá với các nhà thầu khác, đồng thời đảm bảo thực hiện gói thầu hiệu quả, chất lượng theo yêu cầu. Đơn giá công bố của UBND tỉnh để Chủ đầu tư xây dựng giá gói thầu, Bên dự thầu có quyền áp dụng hoặc không áp dụng mà lấy giá khảo sát thị trường tại nơi thực hiện gói thầu hoặc báo giá của nhà cung cấp.

Tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 63/2104/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu: Hiệu chỉnh sai lệch bao gồm sai lệch về phạm vi cung cấp; sai lệch không có đơn giá, không có dự toán gói thầu; chào thiếu thuế, phí, lệ phí phải nộp… Không có nội dung hiệu chỉnh về đơn giá như trên.

Nhà thầu muốn hỏi chuyên gia tình huống trên.

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Luật đấu thầu (Điều 4 khoản 17) quy định giá dự thầu là giá do nhà thầu ghi trong đơn dự thầu bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Theo hướng dẫn tại Mục 14.1. Chương I của Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ (Mầu số 01) ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giá dự thầu là giá do nhà thầu ghi trong đơn dự thầu và trong biểu giá bao gồm toàn bộ các chi phí (chưa tính giảm giá) để thực hiện gói thầu theo yêu cầu tại Phần 2 – Yêu cầu về xây lắp.

Đối với trường họp nêu trên, việc lập giá dự thầu phải tuân thủ quy định nêu trên. Khi tham dự thầu, nhà thầu có thể căn cứ vào lợi thế, chiến lược kinh doanh, chiến lược cạnh tranh trong đấu thầu để lập đơn giá dự thầu mà không phải căn cứ theo đơn giá định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc dự toán của chủ đầu tư. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về giá dự thầu để thực hiện hoàn thành toàn bộ các công việc theo đúng yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu. Trường hợp nhà thầu đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật đấu thầu thì được xem xét, đề nghị trúng thầu.

Đáp án trên có thể không còn chính xác do Luật đấu thầu 2023 đã có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, đáp án của mỗi tình huống đều rất rõ ràng, chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu bạn cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!