Sửa lỗi số học căn cứ vào giá trị của đơn dự thầu và bảng tổng hợp giá thầu

Ông Lý Hải Phong có câu hỏi cho chuyên gia như sau:

Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) của nhà thầu, tổ chuyên gia gặp tình huống đấu thầu và xử lý như sau:

Đơn giá dự thầu của nhà thầu (phân số và phần chữ) có giá trị giống với giá trị ghi trong bảng tổng hợp giá dự thầu (bảng tổng hợp chỉ ghi giá trị bằng số, không yêu cầu đọc tổng số tiền bằng chữ) và giống luôn phần chữ và phần số trong bảng chào giá chi tiết cho các mặt hàng nhà thầu tham dự. Nhưng trong bảng chào giá chi tiết các mặt hàng nhà thầu tham dự thì có tổng giá trị lại lớn hơn giá trị ghi trong đơn dự thầu và giá trị ghi bảng tổng hợp giá dự thầu.

Ví dụ:

  • Đơn dự thầu nhà thầu ghi 50 triệu đồng.
  • Bảng tổng hợp giá dự thầu nhà thầu ghi 50 triệu đồng.
  • Phân tổng hợp của bảng giá chi tiết các mặt hàng dự thầu nhà thầu ghi 50 triệu đồng. Nhưng phân tổng hợp giá trị của bảng giá chi tiết các mặt hàng dự thầu Nhà thầu lại ghi 55 triệu đồng (nêu đúng thì chỗ này phải là 50 triệu đồng theo đơn dự thầu), Tổ chuyên gia đã kiểm tra cẩn thận (số lượng, đơn giá, thành tiền và tổng số tiền) trên bảng giá chi tiết các mặt hàng dự thầu nhà thầu nộp trong HSDT của nhà thầu thì cũng cho kết quả tổng giá trị là 55 triệu đồng.

Tổ chuyên gia giải quyết như sau: Theo Khoản 3, Điều 17; Điếm b, Khoản 2, Điều 18 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, tổ chuyên gia đã lấy giá tiền trong đơn dự thầu và bảng tổng hợp giá dự thầu làm căn cứ sửa lỗi hiệu chỉnh và đánh giá và gửi công văn cho nhà thầu yêu cầu nhà thầu điều chỉnh trong bảng chào giá chi tiết cho các mặt hàng nhà thầu tham dự; đơn dự thầu vẫn đánh giá hợp lệ.

Tôi xin hỏi, cách xử lý tình huống của tổ chuyên gia nêu trên có đúng theo quy định Luật Đấu thầu không? Nếu không, xin cho hướng giải quyết tình huống này để thuận tiện cho việc đánh giá HSDT của các gói thầu sau này.

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 15 khoản 1) quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi đế thực hiện gói thầu.

Theo hướng dẫn tại ghi chú (1) khoản 4.2 Mục 4 Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì nếu có sai sót khi cộng các khoản tiền để ra tổng số tiền thì sẽ sửa lại tổng số tiền theo các khoản tiền.

Đối với vấn đề của ông Phong, việc đánh giá hồ sơ dự thầu được thực hiện theo quy định nêu trên. Theo đó, việc sửa lỗi số học được thực hiện theo bảng chào giá chi tiết trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu.

Chúng tôi sẽ phải hiệu chỉnh đáp án trên theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!