Hiệu chỉnh sai lệch đối với các hạng mục có chào khối lượng nhưng không có đơn giá và thành tiền

Ban Quản lý X đang tố chức đấu thầu các gói thầu thuộc Dự án Phát triển bền vững thành phố với nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng của thành phố. Đối với công tác đấu thầu của Dự án, Ban Quản lý sử dụng mẫu Hồ sơ mời thầu do Ngân hàng Thế giới ban hành và tuân thủ theo quy trình hướng dẫn đấu thầu của Nhà tài trợ. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức đấu thầu có phát sinh những tình huống vướng mắc mà theo nội dung trong Hồ sơ mời thầu và hướng dẫn đấu thầu của Nhà tài trợ chưa có hướng dẫn tình huống xử lý cụ thể. Vì vậy, về phía quy trình và thủ tục đấu thầu Việt Nam, Ban Quản lý xin ý kiến chuyên gia hướng dẫn xử lý tình huống cụ thể như sau:

Trong Hồ sơ dự thầu nhà thầu có đưa ra hạng mục công việc, khối lượng theo Hồ sơ mời thầu nhưng cột đơn giá dự thầu và cột thành tiền nhà thầu bỏ trống giá trị. Như vậy có hiệu chỉnh sai lệch hoặc sửa lỗi hay không?

Theo điểm a, mục 4.2, khoản 4, Chương III — Tiêu chuẩn đánh giá Hồ sơ dự thầu, mẫu Hồ sơ mời thầu xây lắp theo Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT nêu: Trường hợp cột đơn giá và thành tiền nhà thầu không ghi giá tri hoặc giá trị bằng “0” thì đươc coi là nhà thầu phân bổ giá của công viêc này vào hang mục của công vièc khác thuộc gói thầu, nhà thầu phải thưc hiên các công việc này theo đúng quy định trong hop đồng và không đươc Chủ đầu tư thanh toán“.

Như vậy, với tình huống chúng tôi nêu trên được hiểu là sẽ không sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch cho Hồ sơ dự thầu này có đúng không?

Theo khoản 2, Điều 17, Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014, hiệu chỉnh sai lệch khi hồ sơ dự thầu có sai lệch về phạm vi cung cấp. Chúng tôi hiểu phạm vi cung cấp ở đây là Nhà thầu chào thừa hoặc thiếu về khối lượng, chào sai hạng mục công việc, hoặc chào thiếu hạng mục công việc có đúng như vậy không
và khi đó chúng tôi sẽ hiệu chỉnh sai lệch theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 17, Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 có đúng không?

 

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Luật đấu thầu (Điều 3 khoản 3) quy định đối với việc lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư thuộc dự án có sử dụng vốn hồ trợ phát triến chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi phát sinh từ điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế giữa Việt Nam với nhà tài trợ thì áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế đó. Theo đó, do gói thầu sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới nên việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo hướng dẫn đấu thầu của nhà tài trợ nêu trong hiệp định đã ký kết.

Trường hợp việc lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án phát triển bền vững thành phổ được thực hiện theo quy định của pháp luật đấu thầu Việt Nam thì việc đánh giá hồ sơ dự thầu được thực hiện theo hướng dẫn sau:

Theo hướng dẫn tại ghi chú (1) khoản 4.2 Mục 4 Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp (mẫu sổ 01) ban hành kèm theo Thông tư sổ 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trường hợp tại cột “đơn giá dự thầu” và cột “thành tiền” nhà thầu không ghi giá trị hoặc ghi là “0” thì được coi là nhà thầu đã phân bỏ giá của công việc này vào các công việc khác thuộc gói thầu, nhà thầu phải có trách nhiệm thực hiện hoàn thành các công việc này theo đúng yêu cầu nêu trong HSMT và không được chủ đầu tư thanh toán trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Đối với trường hợp này, những hạng mục công việc trong biểu tổng hợp giá dự thầu của nhà thầu có ghi khối lượng nhưng không ghi đơn giá và thành tiền theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu thì được coi là nhà thầu đã phân bổ giá cùa công việc này vào các công việc khác thuộc gói thầu theo hướng dẫn nêu trên và đây không phải là nội dung để hiệu chỉnh sai lệch.

Trên đây là câu trả lời theo quy định của pháp luật về đấu thầu năm 2013, chúng tôi sẽ hiệu chỉnh theo quy định theo pháp luật về đấu thầu năm 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao của chúng tôi. Xin mời bạn theo dõi Chuyên mục Tình huống Đấu thầu để có nhiều thông tin bổ ích!

Ps: Tình huống của bạn là gì? Hãy liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ giải đáp giúp bạn. Nếu bạn cần tính pháp lý của câu trả lời, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian ngắn nhất!

Mọi thông tin xin liên hệ:

Hân hạnh chào đón Bạn tham gia Cộng đồng Đấu thầu dưới đây để chúng ta cùng thảo luận mọi vấn đề xảy ra trong hoạt động đấu thầu.

Xin trân trọng cảm ơn!