Cơ sở đánh giá E-HSDT khi thông tin giữa Webform và tài liệu đính kèm của E-HSMT có sai khác

Ban Quản lý dự án A đang lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm hàng hóa có tình huống như sau:

Trong Webform chúng tôi mô tả hàng hóa đối với mặt hàng Bơm nước như sau: Năng suất bơm: 105 m3/giờ; Công suất động cơ: 55kW

Trong phần yêu cầu kỹ thuật tại Chương V của E-HSMT đính kèm lên hệ thống thì thông số kỹ thuật của mặt hàng Bơm nước trên lại nêu: Năng suất bơm: 103 m3/giờ; Công suất động cơ: 58kW

Khi nhà thầu lập E-HSDT phần chào thông số kỹ thuật cho mặt hàng Bơm nước trên là Năng suất bơm: 103 m3/giờ; Công suất động cơ: 58kW (đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại Chương V của E-HSMT đính kèm lên hệ thống). Tổ Chuyên gia đấu thầu đã căn cứ theo nội dung tại Chương V và đánh giá nhà thầu đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật đối với mặt hàng Bơm nước trên. Tuy nhiên khi trình thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Tổ thẩm định kết luận là nhà thầu A không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật đối với mặt hàng Bơm nước, lý do được tổ thẩm định đưa ra là: Khi có sự khác biệt giữa thông tin trong file đính kèm E-HSMT do bên mời thầu phát hành trên Hệ thống và các thông tin trong webform thì thông tin trong webform là cơ sở để lập, đánh giá E-HSDT. Trong trường hợp này thông tin trên Webform đã yêu cầu mặt hàng Bơm nước: Năng suất bơm: 105 m3/giờ; Công suất động cơ: 55kW mà nhà thầu chào loại Bơm có Năng suất bơm: 103 m3/giờ (thấp hơn năng suất mô tả trong Webform); Công suất động cơ: 58kW (cao hơn công suất mô tả trong Webform) là không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa đã được nêu trong E-HSMT.

Ban Quản lý dự án A mong nhận được sự hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với đánh giá của tổ chuyên gia và của tổ thẩm định trong tình huống này thì đánh giá nào là phù hợp.

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo quy định khoản 4 Điều 10 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trường hợp có sự khác biệt giữa thông tin trong file đính kèm E-HSMT do bên mời thầu phát hành trên Hệ thống và các thông tin trong webform thì thông tin trong webform là cơ sở để lập, đánh giá E-HSDT

Đối với trường hợp này, việc đánh giá E- HSDT phải tuân thủ quy định nêu trên. Trường hợp có sự khác biệt giữa thông số kỹ thuật của hàng hóa trong file đính kèm E-HSMT do bên mời thầu phát hành trên Hệ thống với các thông tin trong webform thì căn cứ thông số kỹ thuật của hàng hóa trong webform để đánh giá E-HSDT. Theo đó, nếu nhà thầu chào thông số kỹ thuật của hàng hóa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong webform thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu đối với nội dung này.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!