Đệ trình báo cáo tài chính và tài liệu kèm theo thế nào trong hồ sơ dự thầu

Một nhà thầu chuẩn bị đệ trình hồ sơ dự thầu cho gói thầu mua sắm hàng hóa đã hỏi chúng tôi về việc đệ trình báo cáo tài chính như sau:

Theo yêu cầu về đệ trình tài liệu cho các tiêu chí “Kết quả hoạt động tài chính” và “Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh” theo mẫu số 09. Trong mẫu số 09 của HSMT, nhà thầu thấy có yêu cầu “Các báo cáo tài chính được kiểm toán theo quy định”.

Nhà thầu muốn hỏi nếu công ty không thuộc đối tượng bắt buộc phải thực hiện kiểm toán theo quy định Điều 37 Luật Kiểm toán độc lập (67/2011/QH12 ngày 29/3/2011) và Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 thì có cần phải đệ trình báo cáo kiểm toán?

Trong trường hợp đã có báo cáo tài chính được kiểm toán thì trong hồ sơ dự thầu chỉ nộp báo cáo kiểm toán mà không nộp một trong các tài liệu theo quy định của mẫu số 09 có được đánh giá là đáp ứng yêu cầu?

Mô tả

Sau khi xem xét các quy định của pháp luật liên quan chúng tôi trả lời nhà thầu như sau:

Theo hướng dẫn tại Mục 2.1 Chương III và Mẫu số 14 Chương IV cúa Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ (Mẫu số 01) ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, để đánh giá năng lực tài chính của nhà thầu, nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính để cung cấp thông tin chứng minh tình hình tài chính theo quy định trong hồ sơ mời thầu.

Việc nộp báo cáo tài chính được kiểm toán chỉ áp dụng đối với đối tượng phải thực hiện kiểm toán theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng phải thực hiện kiểm toán theo quy định của Nghị định số 17/2012/NĐ-CP thì phải đính kèm báo cáo tài chính được kiểm toán trong hồ sơ dự thầu. Trường hợp doanh nghiệp không thuộc đối tượng phải thực hiện kiểm toán theo quy định của Nghị định số 17/2012/NĐ-CP đã nêu thì không phải đính kèm báo cáo tài chính được kiểm toán trong hồ sơ dự thầu. Tuy nhiên, trong hồ sơ dự thầu nhà thầu phải nộp kèm theo bản chụp được chứng thực cùa một trong các tài liệu như: Biên bản kiểm tra quyết toán thuế; tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai; tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử; văn bàn xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

Hiện nay, Luật đấu thầu 2023 đã có hiệu lực thi hành. Rất vui mừng chào đón bạn tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận. Xin trân trọng cảm ơn!

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!