Trường hợp doanh nghiệp không có báo cáo tài chính kiểm toán có được tham gia dự thầu

Ông Lê Xuân Hùng có câu hỏi như sau:

Công ty của ông đang chuẩn bị đấu thầu gói thầu mua sắm lắp đặt hàng hóa. Đối với yêu cầu đánh giá “Kết qua hoạt động tài chính” và “Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh”  thì tài liệu cần nộp theo mẫu số 09. Theo đó, trong mẫu số 09 chúng tôi thấy có yêu cầu “Các báo cáo tài chính được kiểm toán theo quy định”.

Tuy nhiên, Công ty của ông thuộc loại hình công ty TNHH không thuộc đối tượng bắt buộc phải thực hiện kiểm toán theo quy định của Điều 37 Luật Kiêm toán độc lập 67/2011/QH12 ngày 29/3/2011 và Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012. Vậy, công ty của chúng tôi có phải đính kèm các báo cáo tài chính được kiểm toán?

Trong trường hợp có báo cáo tài chính được kiểm toán thì trong HSDT, chúng tôi chỉ nộp báo cáo kiểm toán thì có được đánh giá là đáp ứng được yêu cầu? Nêu không đáp ứng được yêu cầu thì ngoài báo cáo kiểm toán này chúng tôi còn phải kèm theo những tài liệu nào khi dự thầu:

– Biên bản kiểm tra quyết toán thuế

– Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai.

– Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đà kê khai quyết toán thuế điện tử.

– Văn bản xác nhận của cơ quan quan lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế

– Báo cáo kiểm toán.

– Các tài liệu khác (xin cho hỏi là tài liệu gì?).

 

 

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo hướng dẫn tại Mục 2.1 Chương III và Mau số 14 Chương IV của Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ (Mẫu số 01) ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, để đánh giá năng lực tài chính cùa nhà thầu, nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính để cung cấp thông tin chứng minh tình hình tài chính theo quy định trong HSMT.

Việc nộp báo cáo tài chính được kiểm toán chỉ áp dụng đối với đối tượng phải thực hiện kiểm toán theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012. Theo đó, trường hợp doanh nghiệp thuộc dối tượng phải thực hiện kiểm toán theo quy định của Nghị định số 17/2012/NĐ-CP thì phải đính kèm báo cáo tài chính được kiểm toán trong hồ sơ dự thầu. Trường hợp doanh nghiệp không thuộc đối tượng phải thực hiện kiếm toán theo quy định của Nghị định sổ 17/2012/NĐ- CP đã nêu thì không phái đính kèm báo cáo tài chính được kiểm toán trong hồ sơ dự thầu. Tuy nhiên, trong hồ sơ dự thầu nhà thầu phải nộp kèm theo bản chụp được chứng thực của một trong các tài liệu như: Biên bản kiếm tra quyết toán thuế; tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận cua cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai; tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử; văn bản xác nhận cúa cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

Trên đây là câu trả lời theo quy định của pháp luật về đấu thầu năm 2013, chúng tôi sẽ hiệu chỉnh theo quy định theo pháp luật về đấu thầu năm 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao của chúng tôi. Xin mời bạn theo dõi Chuyên mục Tình huống Đấu thầu để có nhiều thông tin bổ ích!

Ps: Tình huống của bạn là gì? Hãy liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ giải đáp giúp bạn. Nếu bạn cần tính pháp lý của câu trả lời, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian ngắn nhất!

Mọi thông tin xin liên hệ:

Hân hạnh chào đón Bạn tham gia Cộng đồng Đấu thầu dưới đây để chúng ta cùng thảo luận mọi vấn đề xảy ra trong hoạt động đấu thầu.

Xin trân trọng cảm ơn!