Đề xuất thế nào khi thông tin về thời gian thực hiện hợp đồng khác nhau trong HSMT và Thông báo mời thầu

Công ty A chuẩn bị đệ trình HSDT cho gói thầu mua sắm hàng hóa. Tuy nhiên trong quá trình chuẩn bị HSDT, nhà thầu thấy rằng theo Thông báo mời thầu đăng trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thì thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày. Tuy nhiên, trong Chương V-Phạm vi cung cấp thì Bên mời thầu ghi tiến độ thực hiện là 70 ngày. Công ty A muốn hỏi:

  • Nhà thầu sẽ đề xuất thời gian thực hiện hợp đồng bao nhiêu ngày là hợp lệ?
  • Trong trường hợp này, Bên mời thầu sẽ đánh giá HSDT theo thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày hay 70 ngày và căn cứ vào HSMT hay Thông báo mời thầu?
Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Đối với tình huống này, việc đánh giá hồ sơ dự thầu căn cứ theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu. Theo đó, trường hợp hồ sơ mời thầu quy định tiến độ cung cấp hàng hóa 70 ngày thì hồ sơ dự thầu chào tiến độ cung cấp hàng hóa ngắn hơn 70 ngày (ví dụ: 60 ngày) vẫn được coi là đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.