Đề xuất thời gian thực hiện hợp đồng không bao gồm thứ bảy, chủ nhật có phù hợp với quy định của pháp luật

Ông Minh ở Gia Lai có câu hỏi như sau:

Trong đơn dự thầu của nhà thầu X có thời gian thực hiện hợp đồng là 270 ngày kèm theo điều kiện không bao gồm thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ, tết. Do đó, nếu tính tổng thời gian thực hiện (từ khi bắt đầu đến khi kết thúc) sẽ là lớn hơn hoặc bằng 342 ngày. Trong trường hợp này, đơn dự thầu nộp kèm hồ sơ dự thầu (HSDT) của nhà thầu X có được đánh giá là hợp lệ hay không? Nhà thầu có được phép bổ sung điều chỉnh đơn dự thầu và bảng tổng tiến độ cung cấp hàng hóa không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Khoản 1 Điều 15) quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu thì việc đánh giá HSDT phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá HSDT và các yêu cầu khác trong HSMT, căn cứ vào HSDT đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ HSDT của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu. Tại Mục 1.2 Chương III Mẫu HSMT hàng hóa một giai đoạn một túi hồ sơ ban hành kèm Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng quy định, thời gian thực hiện hợp đồng nêu trong đơn dự thầu phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu nêu trong HSMT. Theo đó, thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được tính liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết thời hạn thực hiện hợp đồng (bao gồm tất cả các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ, tết (nếu có) nằm trong khoảng thời gian này).

Đối với trường hợp trên của nhà thầu X, việc đánh giá tính hợp lệ của HSDT được thực hiện theo HSMT và trên cơ sở quy định của pháp luật về đấu thầu. Trường hợp HSMT quy định thời gian thực hiện hợp đồng 270 ngày thì được hiểu là 270 ngày tính liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến thời hạn kết thúc thực hiện hợp đồng (bao gồm cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ, tết). Do đó, nếu trong đơn dự thầu và trong hồ sơ đề xuất kỹ thuật, nhà thầu X chào thời gian thực hiện hợp đồng là 270 ngày không bao gồm thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ, tết, tức là vượt quá 270 ngày theo quy định của HSMT thì được coi là không đáp ứng yêu cầu của HSMT.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!